Jurisprudentie

Filter
21-02-2024
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2024:809

Opzegging van de master franchiseovereenkomst door masterfranchisegever. Geen sprake van een opzegging die niet voldoet aan de daarvoor geldende vereisten. Vorderingen van masterfranchisenemer in conventie worden afgewezen. Vordering van masterfranchisegever in reconventie tot betaling van de annuleringskosten wordt toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-02-2024
Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2024:548

Schending standstillperiode door het niet tijdig verstrekken van de franchiseovereenkomst. De schending van de standstillperiode leidt niet tot vernietigbaarheid van de franchiseovereenkomst, nu een beroep daarop door de franchisenemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar wordt geacht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-02-2024
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2024:2728

Overtreding contractueel non-concurrentiebeding door de franchisenemer. De door franchisegever gevorderde boete op overtreding hiervan wordt toegewezen. Ook is sprake van een schending van ‘overige’ verplichtingen opgenomen in de franchiseovereenkomst door franchisenemer. Ook de boete op overtreding hiervan wordt toegewezen. Tevens dient franchisenemer de achterstallige franchisefee en huur te betalen aan franchisenemer.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

20-02-2024
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2024:6585

Kort geding. Het gevorderde verbod voor gedaagden om eiseressen geen concurrentie aan te doen wordt afgewezen. Ook de vordering tot het retourneren van alle bedrijfseigendommen door gedaagden wordt afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-02-2024
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2024:489

Franchisenemer vordert onder meer opheffing van het ten laste van haar bedrijf gelegde executoriale beslag. Franchisenemer is in kort geding veroordeeld tot het verschaffen van inzage in een aantal bescheiden. Franchisenemer heeft daaraan voldaan. De voorzieningenrechter heft het gelegde beslag op.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-02-2024
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2024:874

Wet Franchise. Overgangsrecht. 7:913 BW. Standstillperiode. Vereisten ontbinding. Schending zorgplichten artikel 7:912/919 BW geen grond voor vernietiging.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-02-2024
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2024:870

Wijziging franchiseovereenkomst. Uitleg wijzigingsbeding en regeling collectieve opzegging. Vraag of beding onredelijk bezwarende karakter heeft en of het beroep op het wijzigingsbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-01-2024
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2024:422

Kort geding. Vordering nakoming franchiseovereenkomsten afgewezen. Overeenkomsten mogelijk door franchisenemer reeds terecht buitengerechtelijk ontbonden. Franchisegever onvoldoende belang.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-12-2023
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2023:20931

Kort geding. Afwijzen vordering schorsing postcontractueel non-concurrentiebeding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

19-12-2023
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2023:5258

Bevoegdheidsincident. In dit incident speelt de vraag welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van het geschil tussen de franchisenemer en franchisegever. Een deel van de vorderingen in de hoofdzaak ziet op de tussen partijen gesloten onderhuurovereenkomst voor de huur van een bedrijfsruimte. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat hij absoluut bevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen, nu sprake is van samenhang tussen die vorderingen. Tevens is de kantonrechter van de rechtbank Overijssel ook relatief bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen, nu op grond van artikel 103 Rv de rechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde is gelegen, bevoegd is. Dit artikel prevaleert boven de door partijen gedane forumkeuze voor de rechtbank Amsterdam, zo bepaalt artikel 108 lid 2 Rv.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.