Jurisprudentie

Filter
06-03-2024
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2024:1221

Geschil tussen franchisenemer en bindend adviseur die de koopprijs van de supermarkt moest vaststellen. De adviseur heeft geweigerd een transactiedatum vast te stellen, dat is een tekortkoming. Daarnaast heeft de adviseur het adviestraject erg lang laten duren. Er is echter geen causaal verband tussen de verwijten aan de adviseur en de gestelde schade. De vorderingen in conventie worden afgewezen. In reconventie wordt de franchisenemer veroordeeld om de onbetaalde facturen van de adviseur te betalen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-03-2024
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2024:3232

Sprake van schending zorgplicht door franchisegever. Franchisegever en een derde partij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door franchisenemer geleden schade. Franchisegever kan geen beroep doen op het exoneratiebeding opgenomen in de franchiseovereenkomst. Franchisegever en derde partij dienen een schadevergoeding aan franchisenemer te betalen, bestaande uit investering verbouwing, investering inventaris, aanloopkosten en afkoop leaseovereenkomst bezorgfietsen verminderd met de opbrengst verkoop roerende zaken.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-03-2024
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2024:2953

Eindvonnis na eerder tussenvonnis. In het tussenvonnis is reeds geoordeeld dat gedaagde sub 1 was gerechtigd tot partiële ontbinding van de met eiseres sub 3 gesloten franchiseovereenkomst. Deze franchiseovereenkomst hangt nauw feitelijk-economisch samen met (i) de huurovereenkomst tussen gedaagde sub 1 en eiser sub 2 met betrekking tot een winkelruimte en (ii) de koopovereenkomst tussen gedaagde sub 1 en eiseres sub 1 met betrekking tot een winkelinventaris. Vanwege deze nauwe feitelijk-economische samenhang en de verdere omstandigheden van het geval, wordt geoordeeld dat gedaagde sub 1 ook deze huurovereenkomst en koopovereenkomst gerechtvaardigd (partieel) heeft ontbonden. Naar het oordeel van de rechtbank was gedaagde sub 1 echter niet gerechtigd tot ontbinding van de met eiseres sub 1 gesloten geldleningsovereenkomsten en verdere koopovereenkomsten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

28-02-2024
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2024:1129

Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2023:5198, waarin franchiseovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden. Schade na ontbinding franchiseovereenkomst is voldoende onderbouwd. Facturen onder meer bestaande uit kosten voor herstel van schade en onderhoud aan voertuigen mogen bij wijze van schadevergoeding worden gevorderd van gedaagden. Eis in reconventie afgewezen, geen grond om terug te komen op eerder genomen beslissing en geen blijk van dubbele facturering of nalaten van verrekenen door eiseres.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

27-02-2024
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2024:997

Kort geding. Vordering in conventie tot inzage op grond van art. 843a Rv. Bestaan van rechtsbetrekking moet voldoende aannemelijk zijn. Vordering in conventie wordt afgewezen. Geen voorschot op schadevergoeding doordat rechtsbetrekking niet voldoende aannemelijk is. Niet is gebleken van een contractuele grondslag waardoor het gebruik van offertes of benaderen van klanten door gedaagde verboden zou zijn. Beslag wordt in reconventie opgeheven op grond van art. 705 lid 2 Rv, door summierlijk blijk van ondeugdelijkheid beslaglegger.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-02-2024
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2024:809

Opzegging van de master franchiseovereenkomst door masterfranchisegever. Geen sprake van een opzegging die niet voldoet aan de daarvoor geldende vereisten. Vorderingen van masterfranchisenemer in conventie worden afgewezen. Vordering van masterfranchisegever in reconventie tot betaling van de annuleringskosten wordt toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-02-2024
Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2024:548

Schending standstillperiode door het niet tijdig verstrekken van de franchiseovereenkomst. De schending van de standstillperiode leidt niet tot vernietigbaarheid van de franchiseovereenkomst, nu een beroep daarop door de franchisenemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar wordt geacht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-02-2024
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2024:2728

Overtreding contractueel non-concurrentiebeding door de franchisenemer. De door franchisegever gevorderde boete op overtreding hiervan wordt toegewezen. Ook is sprake van een schending van ‘overige’ verplichtingen opgenomen in de franchiseovereenkomst door franchisenemer. Ook de boete op overtreding hiervan wordt toegewezen. Tevens dient franchisenemer de achterstallige franchisefee en huur te betalen aan franchisenemer.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-02-2024
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2024:489

Franchisenemer vordert onder meer opheffing van het ten laste van haar bedrijf gelegde executoriale beslag. Franchisenemer is in kort geding veroordeeld tot het verschaffen van inzage in een aantal bescheiden. Franchisenemer heeft daaraan voldaan. De voorzieningenrechter heft het gelegde beslag op.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-02-2024
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2024:874

Wet Franchise. Overgangsrecht. 7:913 BW. Standstillperiode. Vereisten ontbinding. Schending zorgplichten artikel 7:912/919 BW geen grond voor vernietiging.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.