Jurisprudentie

Filter
18-08-2021
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:4426

Franchisegever vordert schadevergoeding en een boete van franchisenemer op grond van toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de franchiseovereenkomst en onrechtmatig handelen. Franchisenemer stelt een incidentele vordering op grond van artikel 843a Rv in. De rechtbank wijst deze vordering af. Gevraagde bescheiden onvoldoende bepaald en niet weersproken dat deel van de bescheiden vallen onder geheimhoudingsplicht van franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

28-07-2021
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2021:6107

Franchiseovereenkomst geëindigd? Welke verplichtingen hebben partijen over en weer? Haviltex.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-07-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:3231

Beëindiging franchiseovereenkomst. Franchisegever kan zich niet beroepen op een postcontractueel non-concurrentiebeding neergelegd in de franchiseovereenkomst. Daarmee is komen vast te staan dat partijen zijn overeengekomen dat het voornoemde beding niet zou gelden tussen partijen, althans dat franchisenemer daar gerechtvaardigd op mocht vertrouwen. Het staat franchisenemer dus vrij om concurrerende activiteiten na het einde van de franchiseovereenkomst uit te voeren.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

12-07-2021
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:3415

De vraag of de curator van de franchisegever nakoming kan vorderen van het in de franchiseovereenkomst opgenomen post contractuele non-concurrentiebeding, wordt gelet op het bepaalde in artikel 37 Fw en de ontbinding van de franchisenemer ontkennend beantwoord door de rechtbank. Volgens de rechtbank heeft de curator de overeenkomst niet gestand gedaan, waardoor de curator geen nakoming van de franchiseovereenkomst meer kan vorderen. De curator kan dus ook geen nakoming vorderen van het post contractuele non-concurrentiebeding én kan geen beroep doen op het in de franchiseovereenkomst opgenomen boetebeding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

30-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2840

Kort geding. Franchisegever moet aanbod tot sluiten franchiseovereenkomst dat is gedaan in het kader van het verstrekken van het precontractuele informatiepakket gestand doen. Artikel 7:913 en 914 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2245

Vernietiging franchiseovereenkomst op grond van dwaling. Onjuiste (omzet- en winst)prognose. Schadevergoedingsplicht franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-06-2021
Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2021:957

Verbintenissenrecht. Procesrecht. Geschil over financiële afrekening tussen franchisegever (supermarktketen) en ruim 240 franchisenemers en de vereniging van franchisenemers. Hof wijst vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers af. Klachten over de gehanteerde maatstaf bij de uitleg van de franchiseovereenkomst, over de uitleg van daarin gehanteerde begrippen en over het passeren van bewijsaanbod.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-06-2021
Rechtbank Rotterdam - ECLI:NL:RBROT:2021:5502

Franchiseovereenkomst. Gestelde tekortkoming in nakoming franchiseovereenkomst. Verplichtingen franchisegever. Inspanningsverplichting of resultaatsverplichting? Vorderingen afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2468

Einde franchiseovereenkomst. Vordering in conventie tot veroordeling franchisegever tot betaling van schadevergoeding aan franchisenemer vanwege advertentie voor opvolgend ondernemer afgewezen. Vordering in reconventie tot vergoeding contractuele boetes op grond van schending non-concurrentiebeding door franchisenemer toegewezen. Franchisenemer heeft tijdens en direct na afloop van de overeenkomst concurrerende activiteiten verricht. Partijen mogen zich uitlaten over matiging van de boetes.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

19-05-2021
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2021:3439

Geschil tussen franchisegever en franchisenemer.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.