Jurisprudentie

Filter
17-08-2022
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2022:2385

Eindvonnis. Afwikkeling overeenkomst. Franchise. Uitleg overeenkomst, haviltex. Gedaagde schiet tekort in nakoming van overeenkomst door overeengekomen kostenvergoeding niet te betalen na het buitengerechtelijk ontbinden van overeenkomst. Door eiseres gestelde en gevorderde kosten worden grotendeels afgewezen. Geen blijk van inbreuk op intellectuele eigendom van eiseres door gedaagde. Geen sprake van tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen door eiseres en daarmee geen grond voor de in reconventie door gedaagde (eiseres in reconventie) gevorderde schadevergoeding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

13-07-2022
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:3653

Franchisegever gehouden aan eigen falende geschillenregeling. Een coöperatie spreekt met de leden af dat geschillen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Als die commissie echter uiteindelijk niet tot stand komt, kan een geschil niet zo maar worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-07-2022
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:5837

Franchiseovereenkomst. Betreft exploitatie winkel in dierenbenodigdheden. Nabijgelegen tuincentrum verkocht ook dierenbenodigdheden, hetgeen niet is meegenomen in begrotingen. Vordering franchisenemer om zich te beroepen op dwaling is verjaard. Franchisegever heeft onrechtmatig gehandeld. Geen eigen schuld franchisenemer. Eindvonnis na drie tussenvonnissen, waarvan het eerste vonnis is ECLI:NL:RBROT:2018:8757 en het tweede vonnis ECLI:NL:RBROT:2020:3711. In het derde tussenvonnis is een deskundige benoemd voor de bepaling van de omvang van het omzetverlies. Deskundige handelde in strijd met art. 198 lid 2 RV en Leidraad deskundigen. Omvang omzetverlies en andere schadeposten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-07-2022
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:5225

Franchiseovereenkomst ontbonden. Franchisenemer is toerekenbaar tekortgeschoten en gedurende de nog resterende looptijd de franchisefee jegens de franchisegever verschuldigd, nu zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is, alsmede de overeengekomen boete op grond van vertraging in de voldoening van de maandelijkse fee. Beroep van de franchisegever op het concurrentiebeding wordt verworpen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

11-05-2022
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:3635

Tussenvonnis tot benoeming deskundige ter bepaling van omvang goodwillwaarde en tevens tot rectificatie van eerder tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2021:13108).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

11-05-2022
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2022:2364

Vordering betaling contractuele boete franchiseovereenkomst in verband met overtreding non-concurrentiebeding, geheimhoudingsclausule e.o tevens vordering nakoming franchiseovereenkomst. Gedeeltelijke toewijzing, matiging boete.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

10-05-2022
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2022:3672

Geen dwaling bij franchiseovereenkomst op grond van omzetprognose; ook geen toerekenbare tekortkoming/onrechtmatige daad/bedrog/misleiding/onvoorziene omstandigheden/geen strijd met artikel 6 lid 1 Mededingingswet/geen strijd met de artikelen 6:233,6:236,6:237 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

03-05-2022
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:1403

Financiële afwikkeling na opzegging van de franchiseovereenkomst. Het gerechtshof bepaalt dat een deskundigenonderzoek wordt verricht naar twee vragen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

05-04-2022
Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2022:576

Eiseres (ex-franchisenemer) vordert vernietiging van een arbitraal vonnis. Zij voert daartoe drie gronden aan: (i) er is geen geldige arbitrageovereenkomst tot stand gekomen tussen partijen, (ii) de vaststellingsovereenkomst en de daarmee samenhangende arbitrageovereenkomst is niet gesloten met eiseres, maar met haar commanditaire vennootschap en (iii) het arbitrale vonnis is in strijd met de openbare orde. Het gerechtshof stelt vast dat alle drie de vernietigingsgronden niet opgaan in dit geval. De vordering tot vernietiging van het arbitraal vonnis wordt afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-03-2022
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2022:2245

Afwikkeling franchiserelatie. Geen beëindigingsovereenkomst gesloten. Geen vergoeding voor materiële vaste activa of goodwill. Rentevergoeding op basis van franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.