Jurisprudentie

Filter
23-11-2022
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:11866

Rechtbank constateert overtreding van concurrentiebeding in franchiseovereenkomst door franchisenemer en overtreding van het verbod tot het doen van belastende verklaringen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-11-2022
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:6242

Er is geen sprake van een rechtens afdwingbare verplichting tot verbouwing van het franchisefiliaal. Ook als wel wordt aangenomen dat franchisenemer verplicht was om het filiaal te verbouwen, dan is het beroep op die afspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Franchisegever heeft de franchiseovereenkomst onregelmatig opgezegd en is gehouden hiervoor schade te betalen aan franchisenemer. Overige door franchisenemer ingestelde vergoedingen tot schade worden ook toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

12-10-2022
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2022:5626

Mondelinge franchiseovereenkomst. Omdat het pand geen horecavergunning heeft, stop de franchisenemer binnen enkele weken met de exploitatie van de franchiseonderneming. Franchisenemer vordert betaling van de omzetafrekening. Franchisenemer heeft op zijn beurt een aantal facturen niet betaald en franchisegever vordert onder andere betaling daarvan. De vordering van franchisenemer wordt afgewezen, nu hij franchisegever niet in gebreke heeft gesteld. Franchisegever heeft ook tevergeefs een beroep gedaan op artikel 7:913 en artikel 6:228 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

04-10-2022
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:7655

Civiel recht. Kort geding. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de franchisegever niet in strijd met de franchiseovereenkomst handelt door voor te schrijven dat voortaan nog maar met een vaste leadgenerator mag worden gewerkt. De vordering om de website waarop de leads binnenkomen, weer online te zetten, zodat de leadgeneratie door een andere leadgenerator kan worden voortgezet, wordt daarom afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

27-09-2022
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:3268

Franchiseovereenkomst. Ondeugdelijke omzetprognoses? Dwaling? Onrechtmatige daad van franchisegever wegens de verstrekte omzetprognoses? Beroep op overeengekomen nabetaling door franchisenemer bij tussentijdse beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-09-2022
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2022:8818

Franchisenemer stelt zich op het standpunt dat tussen partijen een overeenkomst tot koop/overname van haar franchisevestiging tot stand is gekomen. Zij vordert daarvan betaling in deze procedure. De kantonrechter wijst de vordering in conventie af, gelet op de gemotiveerde betwisting van franchisegever. In reconventie wordt het verzoek van franchisegever tot betaling van verbeurde contractuele boetes toegewezen, omdat franchisenemer niet ter zitting is verschenen en geen verweer heeft gevoerd. Franchisegever heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat franchisenemer meerdere activiteiten in strijd met franchiseovereenkomst heeft uitgeoefend.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

24-08-2022
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:6869

Geschil in conventie en reconventie tussen een ex-franchisegever en -nemer en ex-verhuurder en -huurder, onder meer omtrent de vraag wie contractspartijen zijn.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

19-08-2022
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:7329

Centraal staat de vraag of tussen partijen per 1 januari 2019 overeenkomsten tot stand zijn gekomen voor een viertal vestigingen. Volgens de kantonrechter kan op grond van de verklaringen en gedragingen van partijen geconcludeerd worden dat tussen partijen verschillende overeenkomsten in verband met de overname van de vier vestigingen per 1 januari 2019 tot stand zijn gekomen. Tevens zijn partijen een ontbindende voorwaarden overeengekomen die door de franchisenemer tot 1 april 2019 ingeroepen kon worden. Franchisenemer heeft hier geen beroep op gedaan én heeft niet te kennen gegeven de termijn voor die voorwaarde te willen verlengen. De franchisenemer kan hier dus geen beroep (meer) op doen. Het beroep op dwaling door de franchisenemer wordt afgewezen. Ook het beroep op onrechtmatig handelen door de franchisenemer wordt afgewezen. Het beroep op huurkorting door de franchisenemer wordt wel toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

17-08-2022
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2022:2385

Eindvonnis. Afwikkeling overeenkomst. Franchise. Uitleg overeenkomst, haviltex. Gedaagde schiet tekort in nakoming van overeenkomst door overeengekomen kostenvergoeding niet te betalen na het buitengerechtelijk ontbinden van overeenkomst. Door eiseres gestelde en gevorderde kosten worden grotendeels afgewezen. Geen blijk van inbreuk op intellectuele eigendom van eiseres door gedaagde. Geen sprake van tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen door eiseres en daarmee geen grond voor de in reconventie door gedaagde (eiseres in reconventie) gevorderde schadevergoeding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-07-2022
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2022:3148

Kort geding. Franchisegever is Yarden Franchise. Yarden Franchise is onderdeel van Yarden Groep. Yarden Groep is halverwege augustus 2021 overgenomen door Dela. Dela is voornemens de franchiseformule van Yarden te beëindigen. Na de overname werden aan de franchisenemers toebehorende klanten soms doorverwezen naar Dela. Franchisenemers liepen hierdoor onder andere omzet mis en liepen reputatieschade op. Franchisenemers vorderen onder andere een verbod tot doorverwijzing van aan hen toebehorende klanten naar Dela. Deze vordering inclusief gematigde dwangsommen zijn toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.