Jurisprudentie

Filter
29-01-2021
HOGE RAAD, ECLI:NL:HR:2021:153

Verbintenissenrecht. Huurrecht bedrijfsruimte. Aansprakelijkheid verhuurder voor schade veroorzaakt door gebrek in het gehuurde (aanwezigheid asbest); art. 7:208 BW. Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Art. 6:248 lid 2 BW; vereiste terughoudendheid; motivering.

 

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

28-01-2021
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2021:637

Uitwerking franchise-overeenkomst met verplichte leverancier; substantiëringsplicht art 21 jo 111 Rv; verrekening; uitstellen opeisbaarheid veroordeling; art 3:53 lid 2 BW geheel of ten dele buitenwerkingstelling terugwerkende kracht vernietiging; geen salarispunt voor dagvaarding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

20-01-2021
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2021:657

Geen schending door franchisenemer van non-concurrentiebeding in franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-12-2020
GERECHTSHOF DEN HAAG, ECLI:NL:GHDHA:2020:2473

Internationale handelsrelatie met betrekking tot verkoop merkkleding; bevoegdheid Nederlandse rechter; onrechtmatig handelen kledingleverancier door de verwachte beëindiging van de handelsrelatie niet tijdig mee te delen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-12-2020
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN, ECLI:NL:GHARL:2020:10450

Franchise en onderhuur. Ontbinding hoofdhuurovereenkomst. Latere ontbinding onderhuurovereenkomst. (Niet-)nakoming onderhuurovereenkomst in het tussenliggende tijdvak.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

11-12-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:1175

Huurrecht. Opzegging wegens dringend eigen gebruik. Dringend belang bij persoonlijk gebruik voldoende aannemelijk? Staat rayonbescherming ingevolge franchiseovereenkomst in de weg aan huurbeëindiging?; HR 24 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2255 (Tokkie/Michael); lotsverbondenheid? Contractsoverneming? Verhuis- en inrichtingskosten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-12-2020
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2020:11351

Franchiseovereenkomst, uitleg overeenkomst, partijbedoeling, resultaatsverbintenis.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-12-2020
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2020:11356

Aanvaarding franchiseovereenkomst. Provisionele vordering ex artikel 223 RV. Sluiting vestigingen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

24-11-2020
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN, ECLI:NL:GHARL:2020:9684

Hoger beroep tegen op tegenspraak gewezen verstekvonnis; geen hoger beroep tegen het achterwege laten van verwijzing en tegen relatieve onbevoegdheid; criterium bestuurdersaansprakelijkheid jegens een vennootschapsschuldeiser; voortzetting onderneming in nieuwe vennootschappen; bewuste verhaalsbenadeling.

Artikel 6:162 BW;

Artikelen 71 lid 5, 110 lid 3, 139, 143 lid 1, 335 lid 1 Rv.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:1075

Deze zaak is één van vier proefprocedures van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van art. 5.4(1) van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor de indeling van werkgevers in premie-sectoren naar werkloosheidsrisico.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.