Jurisprudentie

Filter
16-09-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:4512

Pv mondelinge uitspraak. Verzet ex art 2:334k en l BW ongegrond. Eyewish Franchisenemers hebben geen vordering waarvoor waarborg moet worden gegeven. Eyewish Franchisevereniging is niet ontvankelijk want niet is voldaan aan de eisen van 3:305a BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

14-09-2021
Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2021:4983

Kort geding. Geschil over franchiseovereenkomst. Vordering tot afgifte bescheiden in conventie afgewezen. Gebrek aan spoedeisend belang. Onvoldoende aannemelijk dat bescheiden niet al zijn verstrekt. Onduidelijk of gedaagde ze nu nog heeft. Opheffen beslag in reconventie afgewezen. Niet summierlijk ondeugdelijkheid vordering aangetoond. Belangenafweging in voordeel beslaglegger.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

27-08-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:4157

Vordering tot inzage van klantgegevens. De vordering tot inzage van de franchisenemer wordt afgewezen. Partijen zijn op dit moment nog gebonden aan de franchiseovereenkomst, niet duidelijk is dan ook welk belang franchisenemer bij een vordering tot inzage heeft. De franchisenemer heeft verder buiten de franchiseovereenkomst om geen recht op inzage, omdat in de franchiseovereenkomst een postcontractueel non-concurrentiebeding is opgenomen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

20-08-2021
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2021:8261

Kort geding. Opheffing beslagen tegen zekerheidstelling. Vordering ontheffing non-concurrentieverbod en relatiebeding afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-08-2021
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:4426

Franchisegever vordert schadevergoeding en een boete van franchisenemer op grond van toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de franchiseovereenkomst en onrechtmatig handelen. Franchisenemer stelt een incidentele vordering op grond van artikel 843a Rv in. De rechtbank wijst deze vordering af. Gevraagde bescheiden onvoldoende bepaald en niet weersproken dat deel van de bescheiden vallen onder geheimhoudingsplicht van franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

28-07-2021
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2021:6107

Franchiseovereenkomst geëindigd? Welke verplichtingen hebben partijen over en weer? Haviltex.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-07-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:3231

Beëindiging franchiseovereenkomst. Franchisegever kan zich niet beroepen op een postcontractueel non-concurrentiebeding neergelegd in de franchiseovereenkomst. Daarmee is komen vast te staan dat partijen zijn overeengekomen dat het voornoemde beding niet zou gelden tussen partijen, althans dat franchisenemer daar gerechtvaardigd op mocht vertrouwen. Het staat franchisenemer dus vrij om concurrerende activiteiten na het einde van de franchiseovereenkomst uit te voeren.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

30-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2840

Kort geding. Franchisegever moet aanbod tot sluiten franchiseovereenkomst dat is gedaan in het kader van het verstrekken van het precontractuele informatiepakket gestand doen. Artikel 7:913 en 914 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2245

Vernietiging franchiseovereenkomst op grond van dwaling. Onjuiste (omzet- en winst)prognose. Schadevergoedingsplicht franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-06-2021
Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2021:957

Verbintenissenrecht. Procesrecht. Geschil over financiële afrekening tussen franchisegever (supermarktketen) en ruim 240 franchisenemers en de vereniging van franchisenemers. Hof wijst vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers af. Klachten over de gehanteerde maatstaf bij de uitleg van de franchiseovereenkomst, over de uitleg van daarin gehanteerde begrippen en over het passeren van bewijsaanbod.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.