Photo 1559582284 9E0e40585af4

IS ARTIKEL 7:922 BW EEN VOORRANGSREGEL EX ARTIKEL 9 ROME I VERORDENING?

5 januari 2021

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Het artikel “Franchise: is artikel 7:922 BW een voorrangsregel waar de praktijk op moet voorsorteren?” in het tijdschrift Contracteren (2020-4, p. 115-122) ziet op een specifiek aspect van de nieuwe wet, namelijk artikel 7:922 BW. Het eerste lid van dit wetsartikel bepaalt dat niet ten nadele van de in Nederland gevestigde franchisenemers kan worden afgeweken van de Wet Franchise. Daarnaast bepaalt het tweede lid van artikel 7:992 BW dat een beding in strijd met artikel 7:920 BW nietig is, ongeacht het recht dat de franchiseovereenkomst beheerst. In deze bijdrage onderzoeken de auteurs of artikel 7:922 BW de betekenis – en status – kan hebben van een zogenoemde voorrangsregel in het internationaal privaatrecht, meer precies: in de zin van art. 9 Rome I Verordening. Zal de aangezochte rechter in een geschil bij een internationale franchiseovereenkomst een eventuele keuze door partijen van buitenlands recht opzijzetten en overschrijven door het bepaalde in artikel 7:922 BW? De auteurs concluderen dat niet met zekerheid kan worden gezegd of artikel. 7:922 BW als een voorrangsregel kan worden aangemerkt...

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.