Jurisprudentie

Filter
18-04-2018
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2018:3268

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. Buitengerechtelijke ontbinding. Schadevergoeding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

03-04-2018
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2018:3128

kort geding, franchising, concurrentiebeding na beëindiging

Door de vroegere Brunawinkel en het winkelpersoneel aan The Read Shop ter beschikking te stellen, alsmede door klanten te trekken die door The Read Shop lopen, overtreedt de ex-franchisee het contractuele verbod op concurrentie. Dit verbod wordt in kort geding met dwangsom versterkt.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

28-03-2018
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2018:2913

Uitleg franchiseovereenkomst. Geen hoofdelijke aansprakelijkheid van franchisenemer in privé. Artikel 1:88 lid 1 sub c BW mist toepassing op grond van het bepaalde in lid 5 van dat artikel.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

21-03-2018
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2018:1335

Vordering tot betaling van franchisefee's totdat de franchiseovereenkomsten rechtsgeldig zijn geëindigd.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

16-01-2018
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:123

kort geding. Franchiseovereenkomst. Geen spoedeisend belang in hoger beroep. Misleidende reclame. Dwaling. Wanprestatie. Onrechtmatige daad. Geen (ruimte voor) belangenafweging.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

12-01-2018
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2018:1641

Franchiseovereenkomst, naleving verplichtingen, concurrentie. Vertrouwensbreuk. Boetes.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

20-12-2017
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2017:6314

Franchisenemer vordert dat de kantonrechter Bruna veroordeelt tot nakoming van de franchiseovereenkomst. Bruna stelt dat kantonrechter niet bevoegd is en vordert verwijzing naar de handelskamer. Vordering van Bruna afgewezen vanwege samenhang huurovereenkomst. Omdat kantonrechter relatief niet bevoegd is wordt de zaak doorverwezen naar de Rechtbank Oost-Brabant.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

22-11-2017
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:4972

Vordering in kort geding van vereniging van franchisenemers Etos om Etos en Albert Heijn te verbieden Etos producten onder de naam “Care” te verkopen in Albert Heijn winkels. Hof wijst vordering in zogeheten turbo appel alsnog, met vernietiging van het vonnis, af. Hof acht verkoop van deze producten in Albert Heijn winkels voorshands niet in strijd met tussen partijen gemaakte afspraak of anderszins in strijd met franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

17-11-2017
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2017:10154

Albert Heijn en Etos worden veroordeeld om de verkoop van Etos Eigen Merk producten onder de naam “Care” in Albert Heijn supermarkten te staken, omdat zij met die verkoop in strijd handelen met de afspraak die is gemaakt met de Etos franchisenemers.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

31-10-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:9462

Samenhangende overeenkomsten?

Sportschool heeft franchiseovereenkomst gesloten met onderneming (franchisegever) die een zogenoemd bodycheck-project had opgezet. Eén van de verplichtingen van de sportschool jegens de franchisegever was de aanschaf of lease van een cardioscan. Via de franchisegever is een leaseovereenkomst ter zake van een cardioscan tot stand gekomen tussen de sportschool en een leasemaatschappij. Op dezelfde wijze zijn tussen deze leasemaatschappij en diverse andere sportscholen leaseovereenkomsten ter zake van een cardioscan tot stand gekomen.

Het bodycheck-project wordt geen succes en de franchisegever schiet tekort in haar verplichtingen jegens de sportschool. Daarop schort de sportschool de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens de leasemaatschappij op. Bij alle andere sportscholen gebeurt hetzelfde.

Het hof is van oordeel dat geen sprake is van een zodanig feitelijk-economische samenhang tussen de leaseovereenkomst en de franchiseovereenkomst, dat (een) tekortkoming(en) van de franchisegever in de nakoming van haar verplichtingen uit de franchiseovereenkomst opschorting door de sportschool van haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst met de leasemaatschappij kon(den) rechtvaardigen (vergelijk HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.