Jurisprudentie

Filter
29-07-2020
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2020:7337

Onteigening, schadeloosstelling eigenaar en huurder. Eliminatie, waardering en aan te nemen verwachtingswaarde. Huurder is een bouwmarkt, discussie o.a. gevolgen liquidatie, good will en voortgezet gebruik om niet. Bespreking kosten bijstand partijen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

30-06-2020
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1839

Vergoeding verschuldigd voor voortgezet gebruik van (franchise)faciliteiten na einde van (franchise)overeenkomst tijdens onderhandelingen over nieuwe vorm van samenwerking? Schending van non-concurrentiebeding. Art. 6:248 lid 2 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

29-05-2020
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2020:3860

Franchiseovereenkomst. Afwijzing vordering van franchisenemer om franchisegever te veroordelen om verder te onderhandelen over nieuwe franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

20-05-2020
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2020:2217

Franchise. Fouten in marktonderzoeken? Beroep op dwaling jegens franchisegever en onrechtmatige daad door marktonderzoeker. Wezenlijke fout in omzetprognoses onvoldoende gesteld. Onterechte buitengerechtelijke vernietiging overeenkomsten. Vorderingen franchisenemer afgewezen.

Exploitatie voortijdig gestaakt door franchisenemer. Tekortkoming in de nakoming. Vordering franchisegever tot vergoeding gederfde huur, marketing- en franchisefees toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

14-04-2020
Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2020:821

Alleen partijen die betrokken zijn geweest in de hoofdzaak, kunnen als partij worden gedagvaard in de schadestaatprocedure ex artikel 613 Rv. Het uitgaan van een andere (en dus onjuiste) wetsinterpretatie levert nog geen misbruik van procesrecht op.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

14-04-2020
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1122

Franchise. Uitleg franchiseovereenkomst. Rechtsgeldige ontbinding. Ongedaanmakingsverplichting? Begroting buitengerechtelijke kosten. Vordering tot betaling volledige proceskosten op grond van misbruik procesrecht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

19-03-2020
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2020:1198

Nakomen franchiseovereenkomst door franchisegever. O.a. eenzijdige (prijs)wijziging van inkoop- en verkoopprijzen verse maaltijden toegestaan? Uitleg franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

27-02-2020
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2020:1201

Kappersbedrijf=290-bedrijf. Geen sprake van voor publiek toegankelijk lokaal. Dus 230a-ruimte. Huurovereenkomst beëindigd, ontruiming toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

21-02-2020
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2020:175

Verbintenissenrecht. Medische behandelingsovereenkomst. Complicaties ontstaan door gebruik van 'Miragelplombe' bij oogoperatie. Vraag of sprake is van tekortkoming indien een zaak is gebruikt die ten tijde van de behandeling 'state of the art' is maar op grond van later opgekomen medische inzichten niet geschikt wordt bevonden.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

11-02-2020
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:467

Franchiseovereenkomsten en huurkoopovereenkomsten. Beroep op dwaling ten aanzien van die overeenkomsten afgewezen. Ontbinding van de franchiseovereenkomsten wegens wanprestatie van de franchisegever. Vordering tot schadevergoeding van de franchisenemers afgewezen. Betaling van achterstallige huurkoopsommen. Ontbinding huurkoopovereenkomst. Ongedaanmakingsverbintenissen. Geen inbreuk op merk of op handelsnaam.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.