Jurisprudentie

Filter
16-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2468

Einde franchiseovereenkomst. Vordering in conventie tot veroordeling franchisegever tot betaling van schadevergoeding aan franchisenemer vanwege advertentie voor opvolgend ondernemer afgewezen. Vordering in reconventie tot vergoeding contractuele boetes op grond van schending non-concurrentiebeding door franchisenemer toegewezen. Franchisenemer heeft tijdens en direct na afloop van de overeenkomst concurrerende activiteiten verricht. Partijen mogen zich uitlaten over matiging van de boetes.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2245

Dwaling. Vernietiging franchiseovereenkomst vanwege het verstrekken van een onjuiste prognose.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

25-05-2021
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:1466

Bekrachtiging vonnis van de rechtbank. Contractuele boete voor het niet nakomen van de franchiseovereenkomst door franchisenemer wordt toegewezen. Er is geen sprake van toerekenbaar tekortkomen dan wel onrechtmatig handelen van franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

19-05-2021
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2021:3439

Geschil tussen franchisegever en franchisenemer.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-05-2021
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2021:5053

Kort geding. Veroordeling tot nakoming franchiseovereenkomst. Geen onderlinge afspraak dat overeenkomst zal worden beëindigd en niet voldaan aan contractuele mogelijkheden voor tussentijdse beëindiging.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

04-05-2021
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2021:3888

Ontbinding van een franchiseovereenkomst - franchisenemer moet ontbindingsschade aan franchisegever vergoeden (positief contractsbelang).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

03-05-2021
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:2311

Gecombineerde verzoeken 202 Rv (voorlopig deskundigenbericht) en 843a Rv (exhibitieplicht) in franchisegeschil. Beide verzoeken afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-04-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:1351

Vordering schadevergoeding huurder op verhuurbemiddelaar afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

31-03-2021
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2021:3039

Incident. Ontvankelijkheid. Rechtsvordering betreft anders, dan gedaagde aanvoert, geen collectieve actie ex art. 3:305c BW maar een rechtsvordering krachtens een aan eiser verstrekte last en volmacht tot incasso. Titel 14 Rv niet van toepassing. 

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

30-03-2021
College van Beroep voor het bedrijfsleven, ECLI:NL:CBB:2021:350

Beroep van de franchisenemers van Sandd en hun vereniging tegen het besluit van de staatssecretaris van EZK op grond van artikel 47, eerste lid, van de Mededingingswet tot het alsnog verlenen van een vergunning voor de concentratie tussen PostNL en Sandd. De franchisenemers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij binnen de beroepstermijn ook zelfstandig postvervoerder waren, en als zodanig, los van de franchiserelatie, als concurrenten van (Sandd en) PostNL tot de kring van belanghebbenden bij het bestreden besluit behoren. Nu de franchisenemers geen belanghebbenden zijn, kan ook hun vereniging, als statutair behartiger van hun collectieve belangen, niet als belanghebbende worden aangemerkt. De rechtbank heeft het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Wetsbepalingen: artikel 1:2, eerste lid en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 47, eerste lid, van de Mededingingswet.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.