Jurisprudentie

Filter
08-09-2005
Rechtbank Dordrecht, ECLI:NL:RBDOR:2005:AU2255

Aantal uitlatingen in de pers van ex-franchisenemer over Hypotheek Visie Centrale en haar algemeen directeur zijn onrechtmatig jegens hen. Verbod op het doen van mededelingen in de toekomst en vordering tot rectificatie (gedeeltelijk) toegewezen. Gevorderde lijfsdwang afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

20-05-2005
Rechtbank Zutphen, ECLI:NL:RBZUT:2005:AU5231

Kort geding. Franchisenemers hadden de franchiseovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden, omdat de franchisegever tekort zou zijn geschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomst. De door franchisenemers gestelde tekortkomingen leveren noch tezamen noch ieder apart voldoende grond voor een tussentijdse gerechtelijke ontbinding op termijn van 1 maand.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

17-05-2005
Rechtbank Zutphen, ECLI:NL:RBZUT:2005:AU5223

Aan de orde is de vraag of de franchisegever, mede gelet op de wederzijdse belangen, de franchiseovereenkomst gesloten tussen partijen rechtsgeldig met onmiddellijke ingang heeft kunnen beëindigen. De rechtbank komt tot de conclusie dat voorhands onvoldoende aannemelijk is dat franchisenemer zodanig tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de franchiseovereenkomst, dat, mede gelet op de wederzijdse belangen van partijen, de ontbinding van de franchiseovereenkomst daardoor is gerechtvaardigd. De vordering van de franchisenemer om de franchiseovereenkomst na te komen wordt toegewezen. De vordering tot betaling van een voorschot van de door franchisenemer geleden schade wordt afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

08-03-2005
College van Beroep voor het bedrijfsleven, ECLI:NL:CBB:2005:AT2629

Tuchtklacht registeraccountant. Klacht ongegrond. De registeraccountant zou volgens de klager onvoldoende toezicht gehouden hebben op de besteding van de door klager betaalde entree-investeringssom ten behoeve van de franchiseformule. 

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

19-01-2005
Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2005:AS8572

Franchisenemer heeft franchiseovereenkomst met franchisegever beëindigd en sluit een franchiseovereenkomst met een concurrent. Franchisegever stelt zich onder meer op het standpunt dat ex-franchisenemer de franchiseovereenkomst schendt, doordat hij inbreuk maakt op de merkrechten van haar. De ex-franchisenemer voert aan dat de franchiseovereenkomst op grond van strijdigheid met het mededingingsrecht nietig is. 

De voorzieningenrechter oordeelt dat het opleggen van maximumprijzen in het kader van reclameacties in strijd is met artikel 6 Mededingingswet. Omdat de betrokken prijsclausule een wezenlijk onderdeel van de gehele overeenkomst vormt en franchisegever niet aan heeft kunnen aantonen dat hem een beroep op artikel 2 van het Besluit Vrijstellingen Samenwerkingsovereenkomsten Detailhandel toekomt, wordt de gehele overeenkomst nietig geacht. 

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-10-2004
Rechtbank Zutphen, ECLI:NL:RBZUT:2004:AR4112

Demarol B.V. handelt in strijd met de redelijkheid en billijkheid door de ter zitting van 4 oktober 2004 getroffen regeling niet na te komen, nu [eiser] aan haar verplichtingen uit die overeenkomst ondanks enkele misverstanden binnen drie dagen heeft voldaan. Demarol dient de benzineleveranties te hervatten aan benzinestation [eiser] te Enschede en de gedane opzegging van de tussen partijen gesloten franchise-/exploitieovereenkomst in te trekken.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

08-10-2004
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2004:AP0427

8 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/288HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de rechtspersoon naar Duits recht BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERKE GmbH, gevestigd te Bad Berleburg, Bondsrepubliek Duitsland, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. J.I. van Vlijmen, t e g e n [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-07-2004
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2004:AQ4358

De Inspecteur dient vast te stellen of een persoon voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering als zelfstandige. Dit neemt evenwel niet weg dat verweerder gehouden is te beoordelen of de zelfstandige die niet verzekerd is ingevolge artikel 3d van de Ziekenfondswet desalniettemin op grond van artikel 3 van de Ziekenfondswet is verzekerd. Verweerder is naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte niet nagegaan of de trainer in het jaar 2000 verzekerd was ingevolge artikel 3d van de Ziekenfondswet en, indien dit niet het geval is, of hij uitsluitend vanwege de hoogte van zijn inkomen niet verzekerd was. Daardoor is niet komen vast te staan of het bepaalde in artikel 3, twaalfde lid, van de Ziekenfondswet aan verzekering ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Ziekenfondswet in de weg staat. Vernietiging wegens strijd met artikel 3:2 en artikel 7:12 Awb.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

04-06-2004
Rechtbank Breda, ECLI:NL:RBBRE:2004:AP4601

Rectificatie op grond van artikel 6:167 B.W. naar aanleiding van ingezonden brieven in weekinfo. Misleidende reclame.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

28-05-2004
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2004:AO1296

28 mei 2004 Eerste Kamer Nr. C02/322HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Justitie), gevestigd te 's-Gravenhage, EISER tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerder, advocaat: mr. G. Snijders, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.