Jurisprudentie

Filter
13-12-2006
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ4643

Franchise-overeenkomst / samenwerkingsovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

13-12-2006
Rechtbank Assen, ECLI:NL:RBASS:2006:AZ5003

Franchise-formule en organisatie strijdig met de Mededingingswet. Overeenkomst tussen franchisegever en franchisnemer nietig. Afwikkeling nietige overeenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

28-11-2006
Gerechtshof Arnhem, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6291

Taxibedrijf Blue Cab heeft als franchiseondernemer op 3 juni 2002 met vervoersorganisatie DVG als franchisegever een franchiseovereenkomst gesloten [..] Over Achmearitten in het werkgebied van (ook) Blue Cab zijn in juni / juli 2002 tussen deze drie franchisenemers besprekingen gehouden en conflicten ontstaan. [..] Inmiddels is met ingang van 1 mei 2004 in werking getreden de Verordening (EG) Nr. 1/2003 van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (tot oprichting van de Europese Gemeenschap). Hieraan ontlenen de nationale rechterlijke instanties de bevoegdheid artikel 81 lid 3 EG rechtstreeks toe te passen. Als gevolg van een en ander heeft ook Nederland wijzigingen doorgevoerd in onder meer de Mededingingswet. Het hof verlangt dat eerst DVG en vervolgens Blue Cab zich gemotiveerd en gedocumenteerd uitlaten over de vraag of de franchiseovereenkomsten wegens strijd met het communautaire of nationale mededingingsrecht geheel of gedeeltelijk nietig zijn. Daartoe wordt de zaak naar de rol verwezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-11-2006
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2006:BA0912

Op basis van de inhoud van de provisieregeling en de in eerste aanleg gehoorde getuigen acht het hof , anders dan de rechtbank, X. geslaagd in het bewijs dat een franchise onderdeel van de provisieregeling uitmaakte.

De vorderingen terzake van provisie en bonus worden afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

03-11-2006
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2006:AY8770

Arbeidsrecht. Geschil tussen werkgever en voormalig werknemer over de uitleg van tussen hen gemaakte pensioenafspraken die tussentijds zijn gewijzigd (81 RO).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-09-2006
Rechtbank Almelo, ECLI:NL:RBALM:2006:AY8624

Overeenkomst met franchisedeel en huurovereenkomst. Franchisenemer heeft het franchisedeel buitengerechtelijk ontbonden om een zestal redenen, waaronder de verplichting om in beginsel alle producten bij de franchisegever in te kopen en strijd met de Europese en nationale mededingingsbepalingen waardoor de franchiseovereenkomst nietig zou zijn. Franchisegever vordert onder andere nakoming van de overeenkomst, schadevergoeding dan wel een voorschot op de schade en betaling van geleverde maar niet betaalde goederen. De voorzieningenrechter wijst de vordering tot nakoming toe. Tevens dient de franchisenemer te betalen voor de geleverde goederen door franchisegever. De vordering tot schadevergoeding dan wel een voorschot op de schade wordt afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

14-09-2006
Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2006:AZ2188

Gelders Have Groep stelt dat Laurus onrechtmatig jegens haar handelt door geen toestemming te verlenen voor de overdracht van de onderneming van [partijnaam 1] aan Gelders Have Groep.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

05-07-2006
Rechtbank Haarlem, ECLI:NL:RBHAA:2006:AY0412

Vonnis in de zaak van curatoren Megapool B.V. tegen een franchisenemer. Vereenzelviging van twee rechtspersonen Megapool B.V. en Megapool Franchise B.V. niet aangenomen. Anders dan rechtbank Maastricht (LJN: AU9596) die de twee rechtspersonen wel met elkaar vereenzelvigde.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

15-02-2006
Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2006:AW2069

Franchiseovereenkomst. Franchisenemer maakt inbreuk op bepalingen uit de franchiseovereenkomst. Kantongerecht en rechtbank te Stockholm oordelen dat franchisegever de franchiseovereenkomst heeft geschonden. De franchisegever legt conservatoir beslag tot een vordering van 350.000,00 EUR. Franchisegever vordert naleving van de uitspraak van het kantongerecht te Stockholm voor de Nederlandse voorzieningenrechter. De franchisegever wordt niet ontvankelijk in haar vorderingen verklaard. Ook wordt het bedrag van de vordering waarvoor het conservatoire beslag is gelegd teruggebracht tot 60.000,00 EUR.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

14-02-2006
Rechtbank Maastricht, ECLI:NL:RBMAA:2006:AV4718

Franchise; mededinging; inkoop- en assortimentsverplichting; administratieverplichting.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.