Jurisprudentie

Filter
05-07-2006
Rechtbank Haarlem, ECLI:NL:RBHAA:2006:AY0412

Vonnis in de zaak van curatoren Megapool B.V. tegen een franchisenemer. Vereenzelviging van twee rechtspersonen Megapool B.V. en Megapool Franchise B.V. niet aangenomen. Anders dan rechtbank Maastricht (LJN: AU9596) die de twee rechtspersonen wel met elkaar vereenzelvigde.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

15-02-2006
Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2006:AW2069

Franchiseovereenkomst. Franchisenemer maakt inbreuk op bepalingen uit de franchiseovereenkomst. Kantongerecht en rechtbank te Stockholm oordelen dat franchisegever de franchiseovereenkomst heeft geschonden. De franchisegever legt conservatoir beslag tot een vordering van 350.000,00 EUR. Franchisegever vordert naleving van de uitspraak van het kantongerecht te Stockholm voor de Nederlandse voorzieningenrechter. De franchisegever wordt niet ontvankelijk in haar vorderingen verklaard. Ook wordt het bedrag van de vordering waarvoor het conservatoire beslag is gelegd teruggebracht tot 60.000,00 EUR.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

14-02-2006
Rechtbank Maastricht, ECLI:NL:RBMAA:2006:AV4718

Franchise; mededinging; inkoop- en assortimentsverplichting; administratieverplichting.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-01-2006
Rechtbank Zutphen, ECLI:NL:RBZUT:2006:AV1551

Nadat de franchisegever het contract met de franchisenemer heeft beëindigd, vordert de franchisegever nog betaling van diverse posten. In reconventie vordert de franchisenemer onder meer vergoeding van de schade die zij geleden heeft omdat de franchisegever zich zodanig heeft gedragen dat zij een grote klant van de franchisenemer als haar eigen account heeft kunnen binnenhalen. Geoordeeld wordt dat de franchisegever zich onzorgvuldig jegens haar franchisenemer heeft gedragen. Voor de vraag of dit onzorgvuldige gedrag onrechtmatig is, is van belang of vast komt te staan dat de franchisegever, door haar handelen, de oorzaak is geweest dat de franchisenemer de account heeft verloren.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-12-2005
Rechtbank Zwolle-Lelystad, ECLI:NL:RBZLY:2005:AV4181

Franchisenemer wil de gesloten franchiseovereenkomst ontbinden, omdat volgens hem de franchisegever onjuiste prognoses heeft verstrekt. De rechtbank oordeelt allereerst dat de franchisenemer onvoldoende feiten en omstandigheden heeft aangedragen om te kunnen concluderen dat de verstrekte prognose onjuist is. Ook is de rechtbank van mening dat de franchisegever niet onvoldoende advies of bijstand heeft verleend aan de franchisenemer. Dit maakt dat niet vast komt te staan dat de franchisegever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. De franchisenemer kan dan ook geen ontbinding, buitenwerkingstelling van het concurrentiebeding of schadevergoeding vorderen van de franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-12-2005
Rechtbank Maastricht, ECLI:NL:RBMAA:2005:AU9596

Faillissement Megapool. Vordering tot betaling van aan franchisenemer geleverde goederen. Franchisenemer mag Megapool beschouwen als zijn wederpartij bij franchiseovereenkomst en mag tegenvorderingen verrekenen. Dit niettegenstaande het feit dat een dochtervennootschap van Megapool in die overeenkomst als franchisegever wordt genoemd.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

20-12-2005
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU8610

[Appellant] stelt zich - voor het eerst in hoger beroep - op het standpunt dat de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst (hierna: de overeenkomst) in strijd is met het bepaalde in artikel 81, lid 1 EG en derhalve op grond van de lid 2 van deze bepaling van rechtswege nietig is. Blijkens de akte in principaal appel van 1 februari 2005 acht [appellant] de overeenkomst bovendien in strijd met artikel 6, lid 1 van de Mededingingswet.

MultiCopy heeft bestreden dat de overeenkomst in strijd is met het mededingingsrecht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-12-2005
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2005:AU5656

Geschil over de uitoefening van rechten en bevoegdheden in de Benelux met betrekking tot een merknaam voor zonnebankapparatuur en zonnestudio’s en over de merk- en handelsnaamrechten op tekens waarin de merknaam voorkomt, 81 RO.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

07-12-2005
Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2005:AV1358

De kern van het geschil in conventie en reconventie is de vraag of sprake is van een beeindiging "om gewichtige reden" zoals bedoeld in artikel 8.1 van de Agentenovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

23-11-2005
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2005:AU6961

Franchiseovereenkomst. Intentie-overeenkomst. Bedrag, dwaling. Rechtsgeldigheid.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.