Jurisprudentie

Filter
23-11-2007
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2007:BB9205

Naar aanleiding van het samengaan van Big Boss Nederland en Serboucoum B.V , hebben drie franchisenemers de franchiseovereenkomst met Big Boss Nederland buitengerechtelijk ontbonden. De voorzieningenrechter heeft de vordering van Big Boss Nederland tot nakoming van de franchiseovereenkomst afgewezen. Sprake van dusdanige eenzijdige beleidswijzigingen dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomst aan de zijde van Big Boss Nederland. Gerechtvaardigde vrees dat er niet of nauwelijks inspanningen worden gepleegd om Big Boss-formule op hetzelfde niveau als voorheen in de markt te blijven houden.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

08-11-2007
Rechtbank Haarlem, ECLI:NL:RBHAA:2007:BB6568

Arbeidsrecht. Tussen partijen gesloten 'franchising overeenkomst' waarbij franchisenemer als thuiskapper voor eigen rekening en risico door franchisegever aangeboden klanten knipt, onder strenge franchisevoorwaarden (w.a. werkwijze, kleding) niet aangemerkt als verkapte arbeidsovereenkomst, noch van een daarmee voor de toepassing van het BBA gelijkgestelde arbeidsverhouding zoals bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b. sub 2 van dat Besluit.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

07-11-2007
Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2007:BB8071

De slotsom, in aansluiting op het tussenvonnis, is dat geen enkele tegenvordering voor verrekening in aanmerking komt, zodat de hoofdvordering van de curatoren integraal moet worden toegewezen. De nevenvorderingen tot vergoeding van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten zijn niet afzonderlijk weersproken en kunnen daarom eveneens worden toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

27-09-2007
Gerechtshof Amsterdam, CLI:NL:GHAMS:2007:BC0334

Franchisegever en –nemer krijgen geen toestemming om af te wijken van de wettelijke bepalingen inzake huur van bedrijfsruimte. Nadelige bedingen inzake beëindiging en koopprijs. Huurder is een kleine ondernemer voor wie de beschermende regels van het huurrecht nu juist zijn opgesteld.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-09-2007
Rechtbank Zwolle-Lelystad, ECLI:NL:RBZLY:2007:BB3932

Kantonzaak, arbeidsrecht. Overtreding concurrentiebeding; ontheffing van deel van dat beding voor beperkt doel; matiging contractuele boete aan de hand van vergelijking met het bij de vorige werkgever verdiende maandsalaris.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

05-09-2007
Gerechtshof Leeuwarden, ECLI:NL:GHLEE:2007:BB3163

Anders dan [geïntimeerde] ingang tracht te doen vinden, is het hof van oordeel dat van een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld geen sprake is. Veeleer gaat het om een geleidelijk "doorgroeien" van [geïntimeerde] in zijn werkzaamheden, die geacht moet worden redelijkerwijs te zijn voorzien. Hij rept er zelf van dat de werkzaamheden zich gaandeweg hebben gewijzigd. Ook acht het hof het toenemen van het salaris, welk toenemen volgens de stellingen van [geïntimeerde] een gestage is, hetgeen naar het oordeel van het hof in overeenstemming is met het voorgaande, niet zodanig dat zulks steun geeft aan het standpunt van [geïntimeerde] dat sprake zou zijn van een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding. Bij het voorgaande tekent het hof nog aan dat ook hetgeen [geïntimeerde] omtrent het verwerven en het uitoefenen van de functie van vestigingsleider in Groningen heeft aangevoerd, niet de conclusie wettigt dat sprake zou zijn van een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding. Het vorengaande brengt mee dat het hof zich ontslagen kan achten van de verplichting om verder te onderzoeken of het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-08-2007
Rechtbank Zwolle-Lelystad, ECLI:NL:RBZLY:2007:BB8876

Administratief dienstverlener maakt fouten met betrekking tot ontslag van een werknemer van zijn opdrachtgever, met betreking tot de hoogte van de af te dragen WW premies en met betrekking tot het bij facturering gebruikte BTW-nummer.

Rechtbank oordeelt dat dienstverlener daarvoor aansprakelijk is.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

08-08-2007
Rechtbank Dordrecht, CLI:NL:RBDOR:2007:BB2204

Franchiseovereenkomst.

Franchisegever vordert betaling van geleverde goederen.

Franchisenemer doet beroep op dwaling, door tekortkoming en od. Tevens eis in reconventie.

Er volgen een aantal bewijsopdrachten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

06-07-2007
Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2007:BB0163

Kern van het geschil tussen partijen is de vraag of door Only Natural gestelde tekortkomingen ten aanzien van de exploitatie van het No Worries gedeelte op de eerste verdieping als tekortkomingen in de nakoming van de franchiseovereenkomst kunnen worden aangemerkt, die de beëindiging daarvan, zoals door Only Natural is gedaan, op de voet van artikel 17.2 van die overeenkomst rechtvaardigen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-04-2007
Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2007:BA5581

Onmiskenbaar bevat de francise-overeenkomst algemene voorwaarden in die zin dat er sprake is van bedingen die zijn opgesteld om in een aantal soortgelijke overeenkomsten te worden opgenomen. Volgens artikel 6:231 onder a BW behoren tot algemene voorwaarden in beginsel niet bedingen die de kern van de prestaties aangeven. Wanneer de franchise-overeenkomst in zijn geheel wordt beschoud, treft men daarin na de intentieverklaringen een reeks bepalingen over de rechten en verplichtingen van partijen tijdens het bestaan van de franchise-verhouding aan. Dan volgen bepalingen over duur, opzegging en ontbinding van de overeenkomst, en in artikel 12 over de gevolgen van verzuim, opzegging en ontbinding. Hoewel het beding van artikel 12.3 betrekking heeft op een deel van de prestaties waartoe de franchisegever tegenover de franchisenemer verplicht is, kan het onder deze omstandigheden niet gezien worden als een beding waarin de kern van de prestaties aangegeven wordt. Het betreft een uitwerking van de beëindiging waarin rekening wordt gehouden met de afwikkeling van prestaties die tijdens het bestaan van de franchiserelatie de kern van de over en weer bestaande verplichtingen vormen. Objectief bezien behoordt deze uitwerking zelf niet meer tot de kernbedingen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.