Jurisprudentie

Filter
30-07-2008
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2008:BD8744

Slechts onder bijzondere omstandigheden kunnen de mededelingen die een franchisenemer heeft gedaan worden toegerekend aan de franchisegever. Het feit dat de franchisegever haar franchisenemers voorlicht en begeleidt en hen toestaat haar handelsnaam te gebruiken, is onvoldoende om de gestelde mededelingen van een franchisenemer aan de franchisegever toe te rekenen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-07-2008
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2008:BE0014

Bescherming woordmerk "Alles Van" moet niet groot worden geacht omdat aan alleen (de combinatie van) de woorden "Alles Van" nauwelijks onderscheidend vermogen kan worden toegekend.

Begroting proceskosten volgens gebruikelijke tarieven nu niet om toepassing van artikel 1019h Rv is verzocht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

16-07-2008
Rechtbank Groningen, ECLI:NL:RBGRO:2008:BD7453

Regeling

BW art. 7:610

Essentie

Verkapte arbeidsovereenkomst of franchiseovereenkomst?

Eiseres vordert nakoming van een franchiseovereenkomst. Gedaagden zijn van mening dat de destijds gesloten overeenkomst geen franchiseovereenkomst is, maar een verkapte arbeidsovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-07-2008
Rechtbank Zutphen, ECLI:NL:RBZUT:2008:BD7263

Kort geding. Tussen franchisegever en franchisenemer is een geschil ontstaan over de wijze waarop de franchisenemer uitvoering heeft gegeven aan de franchiseovereenkomst. De franchisegever had een aantal klachten van klanten ten grondslag gelegd aan de ontbinding van de franchiseovereenkomst. Franchisenemer berust in de ontbinding van de franchiseovereenkomst. De voorzieningenrechter oordeelt voorhands dat onvoldoende aannemelijk is dat de franchisenemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. Ook worden de vorderingen ten aanzien van het non-concurrentiebeding neergelegd in de franchiseovereenkomst over en weer afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-07-2008
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2008:BD6010

Afbreken onderhandelingen, niet onrechtmatig, evenmin onaanvaardbaar vanwege 'andere omstandigheden'.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

24-06-2008
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2008:BD5878

Partijen hebben een franchiseovereenkomst gesloten waarvan de huurovereenkomst deel uitmaakt. Partijen hebben aan de rechtbank een verzoek ter goedkeuring als bedoeld in artikel 7:921 BW voorgelegd voor twee bedingen. De kantonrechter wijst het verzoek af.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

10-06-2008
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9670

Intellectueel eigendom / merkenrecht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

04-06-2008
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2008:BE9628

Meijers c.s. stelt zich op het standpunt dat met ING een franchiseovereenkomst is overeengekomen - hetgeen door ING wordt betwist - en stelt dat ING toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomst. In het midden kan blijven of er wel of niet een franchiseovereenkomst tot stand is gekomen, nu de onderhandelingen tussen ING en Meijers in ieder geval der mate ver waren gevorderd dat Meijers er op mocht vertrouwen dat deze onderhandelingen in de totstandkoming van een franchiseovereenkomst zouden resulteren. Aannemelijk is dat het tot een dergelijke overeenkomst zou zijn gekomen, indien ING het traject met Meijers niet had beëindigd. Anders dan ING aanvoert, hebben zich geen onvoorziene omstandigheden voorgedaan die het afbreken van de onderhandelingen rechtvaardigen. De door ING genoemde omstandigheden dienen voor rekening en risico van ING te komen. Het positief contractsbelang van Meijers c.s. komt voor vergoeding in aanmerking. Meijers c.s. wordt toegelaten zich onder inachtneming van de door de rechtbank geformuleerde uitgangspunten bij akte uit te laten over de hoogte van het voor vergoeding in aanmerking komende positief contractsbelang.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

07-05-2008
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2008:BD1143

Franchise overeenkomst, beroep op dwaling, toegezegde gegarandeerde schade-uitkering door autoverzekeraar bestond niet.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

25-04-2008
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD3286

Verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten van de naam Tribas naast die van Trias in de branche van personeelsbemiddeling.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.