Jurisprudentie

Filter
26-08-2008
Gerechtshof Arnhem, ECLI:NL:GHARN:2008:BH1421

Zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.9 is overwogen is het hof met Haskoning en SPH van oordeel dat de inkomensgarantieregeling niet los kan worden gezien van de door Haskoning als werkgever gehanteerde pensioenregeling, en dat de strekking en reikwijdte ervan in het licht daarvan moeten worden beoordeeld. Om die reden is het argument dat [appellanten] geven voor hun stelling dat de wijzigingsbepalingen in de pensioenreglementen niet zien op de inkomensgarantieregeling niet overtuigend en kan de stelling dat de inkomensgarantieregeling een op zichzelf staande, ongeclausuleerde en voor onbeperkte duur geldende garantie is, waaraan Haskoning onder alle omstandigheden is gebonden, zonder nadere uitleg, welke [appellanten] niet geven, geen stand houden. Naast de wijzigingsbepalingen in de pensioenreglementen verwijzen Haskoning en SPH ook nog naar de hiervoor genoemde wijzigingsbepaling in de AVR (rechtsoverweging 2.8), waartegen [appellanten] niets hebben ingebracht. Alles overziende komt het hof dan ook tot de conclusie dat sprake is van een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek (BW), op grond waarvan Haskoning in beginsel bevoegd was de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

05-08-2008
Rechtbank Middelburg, ECLI:NL:RBMID:2008:BF0786

''(..)'' [gedaagden], als de franchisenemer, en Prénatal, als de franchisegever, hebben een (hernieuwde) franchiseovereenkomst gesloten, ondertekend op 11 augustus 2003, op grond waarvan [gedaagden] als franchisenemer de Prénatal winkel in Goes exploiteert.

Tijdens een bespreking op 1 oktober 2007 zijn tussen partijen afspraken gemaakt ter zake de beëindiging van de tussen partijen bestaande franchiseovereenkomst. [gedaagden] werd in deze bespreking bijgestaan door zijn adviseur, de heer [adviseur] van DRV Accountants & Belastingadviseurs te Goes. ''(..)''

''(..)'' Artikel 26 van de tussen partijen geldende franchiseovereenkomst ziet op de overdracht van de rechten van de franchisenemer. Artikel 26 lid 3 en verder luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“3. Indien franchisenemer voornemens is haar bedrijf op een derde te doen overgaan, is franchisenemer gehouden het bedrijf eerst schriftelijk aan franchisegever aan te bieden tegen dezelfde voorwaarden waartegen franchisenemer aan de derde wenst over te dragen, met vermelding van naam en adres van die derde. ''(..)''

''(..)'' 8. Overdracht aan kinderen of huwelijkse/samenlevende partner van franchisenemer.

Indien met toestemming van de franchisegever een van de meerderjarige kinderen (…) in de toekomst zou willen overgaan tot het overnemen van de exploitatie van de Prénatal-winkel bedoeld in deze overeenkomst, in de Prénatal franchise-organisatie, dan zal hij/zij daartoe bij bewezen geschiktheid door onder meer opleiding en ervaring, een en ander ter beoordeling van de franchisegever, in de gelegenheid worden gesteld voor een proefperiode van 12 maanden. Indien hij binnen deze 12 maanden naar het oordeel van de franchisegever blijk heeft gegeven de franchiseovereenkomst in alle facetten naar behoren te kunnen uitvoeren, zal de franchiseovereenkomst verder met hem/haar worden gecontinueerd volgens de dan geldende contractbepalingen”. ''(..)''

''(..)'' Prénatal vordert samengevat -bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad-:

- [gedaagden] te veroordelen medewerking te verlenen aan het aanstellen van een deskundige van het onderzoeksbureau Financieel Bedrijfsmanagement B.V. te Nieuwegein, zulks met machtiging van Prénatal om, zo [gedaagden] hiermee in gebreke blijft, éénzijdig een deskundige van voornoemd onderzoeksbureau aan te stellen die een overnameprijs zal vaststellen als had [gedaagden] zijn medewerking verleend, waarbij de kosten van het inschakelen van de deskundige voor rekening van [gedaagden] zijn;

- [gedaagden] te veroordelen om per 1 september 2008 de winkel aan de [adres] te Goes te ontruimen en ontruimd te houden;

- [gedaagden] te verbieden om zonder toestemming van Prénatal en in strijd met de gemaakte afspraken en/of de franchiseovereenkomst zijn winkel aan derden te verkopen;

- te bepalen dat [gedaagden] bij niet nakoming van dit vonnis dwangsommen verbeurt;

- [gedaagden] te veroordelen in de proceskosten. ''(..)''

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

30-07-2008
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2008:BD8862

Bakkerij 't Stoepje, een franchiseketen van marktbakkers, heeft in kort geding gevorderd dat concurrent De Broodpiraat en een franchisenemer van De Broodpiraat (een voormalig franchisenemer van Bakkerij 't Stoepje) stoppen met het prominente gebruik van de kleur geel bij de inrichting van hun marktkramen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft die vordering toegewezen. Volgens de rechter handelt De Broodpiraat in strijd met de vaststellingsovereenkomst die zij in het verleden met Bakkerij 't Stoepje heeft gesloten, door dit prominente gebruik van de kleur geel door haar franchisenemers toe te staan.

De gedagvaarde franchisenemer heeft zich door het voortzetten van het prominent gebruik van de kleur geel in zijn marktkraam naar het oordeel van de voorzieningenrechter schuldig gemaakt aan ongeoorloofde mededinging jegens Bakkerij 't Stoepje. Door zijn handelwijze heeft de franchisenemer er welbewust voor gekozen om de wervingskracht van ‘t Stoepje aan te tasten ten gunste van de wervingskracht van zijn eigen marktkraam en de formule van De Broodpiraat, en daarmee nodeloos verwarring gesticht bij het publiek, althans de uniforme uitstraling van ’t Stoepje doen verwateren.

Daarnaast is het De Broodpiraat niet meer toegestaan SMS-berichten met commerciële inhoud te sturen aan bepaalde franchisenemers van Bakkerij 't Stoepje.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

30-07-2008
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2008:BD8744

Slechts onder bijzondere omstandigheden kunnen de mededelingen die een franchisenemer heeft gedaan worden toegerekend aan de franchisegever. Het feit dat de franchisegever haar franchisenemers voorlicht en begeleidt en hen toestaat haar handelsnaam te gebruiken, is onvoldoende om de gestelde mededelingen van een franchisenemer aan de franchisegever toe te rekenen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-07-2008
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2008:BE0014

Bescherming woordmerk "Alles Van" moet niet groot worden geacht omdat aan alleen (de combinatie van) de woorden "Alles Van" nauwelijks onderscheidend vermogen kan worden toegekend.

Begroting proceskosten volgens gebruikelijke tarieven nu niet om toepassing van artikel 1019h Rv is verzocht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

16-07-2008
Rechtbank Groningen, ECLI:NL:RBGRO:2008:BD7453

Regeling

BW art. 7:610

Essentie

Verkapte arbeidsovereenkomst of franchiseovereenkomst?

Eiseres vordert nakoming van een franchiseovereenkomst. Gedaagden zijn van mening dat de destijds gesloten overeenkomst geen franchiseovereenkomst is, maar een verkapte arbeidsovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-07-2008
Rechtbank Zutphen, ECLI:NL:RBZUT:2008:BD7263

Kort geding. Tussen franchisegever en franchisenemer is een geschil ontstaan over de wijze waarop de franchisenemer uitvoering heeft gegeven aan de franchiseovereenkomst. De franchisegever had een aantal klachten van klanten ten grondslag gelegd aan de ontbinding van de franchiseovereenkomst. Franchisenemer berust in de ontbinding van de franchiseovereenkomst. De voorzieningenrechter oordeelt voorhands dat onvoldoende aannemelijk is dat de franchisenemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. Ook worden de vorderingen ten aanzien van het non-concurrentiebeding neergelegd in de franchiseovereenkomst over en weer afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-07-2008
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2008:BD6010

Afbreken onderhandelingen, niet onrechtmatig, evenmin onaanvaardbaar vanwege 'andere omstandigheden'.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

24-06-2008
Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2008:BD5878

Partijen hebben een franchiseovereenkomst gesloten waarvan de huurovereenkomst deel uitmaakt. Partijen hebben aan de rechtbank een verzoek ter goedkeuring als bedoeld in artikel 7:921 BW voorgelegd voor twee bedingen. De kantonrechter wijst het verzoek af.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

10-06-2008
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9670

Intellectueel eigendom / merkenrecht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen