Jurisprudentie

Filter
24-08-2022
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:6869

Geschil in conventie en reconventie tussen een ex-franchisegever en -nemer en ex-verhuurder en -huurder, onder meer omtrent de vraag wie contractspartijen zijn.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

19-08-2022
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:7329

Centraal staat de vraag of tussen partijen per 1 januari 2019 overeenkomsten tot stand zijn gekomen voor een viertal vestigingen. Volgens de kantonrechter kan op grond van de verklaringen en gedragingen van partijen geconcludeerd worden dat tussen partijen verschillende overeenkomsten in verband met de overname van de vier vestigingen per 1 januari 2019 tot stand zijn gekomen. Tevens zijn partijen een ontbindende voorwaarden overeengekomen die door de franchisenemer tot 1 april 2019 ingeroepen kon worden. Franchisenemer heeft hier geen beroep op gedaan én heeft niet te kennen gegeven de termijn voor die voorwaarde te willen verlengen. De franchisenemer kan hier dus geen beroep (meer) op doen. Het beroep op dwaling door de franchisenemer wordt afgewezen. Ook het beroep op onrechtmatig handelen door de franchisenemer wordt afgewezen. Het beroep op huurkorting door de franchisenemer wordt wel toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

17-08-2022
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2022:2385

Eindvonnis. Afwikkeling overeenkomst. Franchise. Uitleg overeenkomst, haviltex. Gedaagde schiet tekort in nakoming van overeenkomst door overeengekomen kostenvergoeding niet te betalen na het buitengerechtelijk ontbinden van overeenkomst. Door eiseres gestelde en gevorderde kosten worden grotendeels afgewezen. Geen blijk van inbreuk op intellectuele eigendom van eiseres door gedaagde. Geen sprake van tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen door eiseres en daarmee geen grond voor de in reconventie door gedaagde (eiseres in reconventie) gevorderde schadevergoeding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-07-2022
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2022:3148

Kort geding. Franchisegever is Yarden Franchise. Yarden Franchise is onderdeel van Yarden Groep. Yarden Groep is halverwege augustus 2021 overgenomen door Dela. Dela is voornemens de franchiseformule van Yarden te beëindigen. Na de overname werden aan de franchisenemers toebehorende klanten soms doorverwezen naar Dela. Franchisenemers liepen hierdoor onder andere omzet mis en liepen reputatieschade op. Franchisenemers vorderen onder andere een verbod tot doorverwijzing van aan hen toebehorende klanten naar Dela. Deze vordering inclusief gematigde dwangsommen zijn toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

27-07-2022
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:4314

Postcontractueel non-concurrentiebeding niet in strijd met mededingingsrecht, er is sprake van beschermenswaardige knowhow. Knowhowbegrip wordt getoetst aan de Wet franchise die formeel gezien nog niet van toepassing is op de franchiseovereenkomst.  Postcontractueel non-concurrentiebeding is evenmin onredelijk bezwarend of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

13-07-2022
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:3653

Franchisegever gehouden aan eigen falende geschillenregeling. Een coöperatie spreekt met de leden af dat geschillen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Als die commissie echter uiteindelijk niet tot stand komt, kan een geschil niet zo maar worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

13-07-2022
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2022:2810

Samenwerkings- en franchiseovereenkomst voor onbepaalde tijd is tussentijds opzegbaar vanwege gewichtige redenen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

08-07-2022
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2022:679

De procureur-generaal concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. Opzegging franchiseovereenkomst. Aansprakelijkheid voor de nadelen die wederpartij lijdt door de opzegging van de franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-07-2022
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:5837

Franchiseovereenkomst. Betreft exploitatie winkel in dierenbenodigdheden. Nabijgelegen tuincentrum verkocht ook dierenbenodigdheden, hetgeen niet is meegenomen in begrotingen. Vordering franchisenemer om zich te beroepen op dwaling is verjaard. Franchisegever heeft onrechtmatig gehandeld. Geen eigen schuld franchisenemer. Eindvonnis na drie tussenvonnissen, waarvan het eerste vonnis is ECLI:NL:RBROT:2018:8757 en het tweede vonnis ECLI:NL:RBROT:2020:3711. In het derde tussenvonnis is een deskundige benoemd voor de bepaling van de omvang van het omzetverlies. Deskundige handelde in strijd met art. 198 lid 2 RV en Leidraad deskundigen. Omvang omzetverlies en andere schadeposten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-07-2022
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:5225

Franchiseovereenkomst ontbonden. Franchisenemer is toerekenbaar tekortgeschoten en gedurende de nog resterende looptijd de franchisefee jegens de franchisegever verschuldigd, nu zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is, alsmede de overeengekomen boete op grond van vertraging in de voldoening van de maandelijkse fee. Beroep van de franchisegever op het concurrentiebeding wordt verworpen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.