Jurisprudentie

Filter
11-05-2022
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2022:2364

Vordering betaling contractuele boete franchiseovereenkomst in verband met overtreding non-concurrentiebeding, geheimhoudingsclausule e.o tevens vordering nakoming franchiseovereenkomst. Gedeeltelijke toewijzing, matiging boete.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

10-05-2022
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2022:3672

Geen dwaling bij franchiseovereenkomst op grond van omzetprognose; ook geen toerekenbare tekortkoming/onrechtmatige daad/bedrog/misleiding/onvoorziene omstandigheden/geen strijd met artikel 6 lid 1 Mededingingswet/geen strijd met de artikelen 6:233,6:236,6:237 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

03-05-2022
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:1403

Financiële afwikkeling na opzegging van de franchiseovereenkomst. Het gerechtshof bepaalt dat een deskundigenonderzoek wordt verricht naar twee vragen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

05-04-2022
Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2022:576

Eiseres (ex-franchisenemer) vordert vernietiging van een arbitraal vonnis. Zij voert daartoe drie gronden aan: (i) er is geen geldige arbitrageovereenkomst tot stand gekomen tussen partijen, (ii) de vaststellingsovereenkomst en de daarmee samenhangende arbitrageovereenkomst is niet gesloten met eiseres, maar met haar commanditaire vennootschap en (iii) het arbitrale vonnis is in strijd met de openbare orde. Het gerechtshof stelt vast dat alle drie de vernietigingsgronden niet opgaan in dit geval. De vordering tot vernietiging van het arbitraal vonnis wordt afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-03-2022
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2022:2245

Afwikkeling franchiserelatie. Geen beëindigingsovereenkomst gesloten. Geen vergoeding voor materiële vaste activa of goodwill. Rentevergoeding op basis van franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-02-2022
Kamer voor het notariaat in het ressort ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:TNORSHE:2022:9

Levering van aandelen in franchiseketen, terwijl de kandidaat-notaris ervan op de hoogte was dat tussen de verkrijger van die aandelen en andere franchisenemers in geschil was of ook zij als aandeelhouder/rechthebbende op levering van aandelen moesten worden aangemerkt. Overgangsrecht wijziging overdracht aandelen. Nu niet kon worden uitgesloten dat er andere franchisenemers waren aan wie de aandelen overeenkomstig de statutaire blokkeringsregeling zouden moeten worden aangeboden, oordeelt de kamer dat er op het moment van het passeren van de akte op basis van de aan de kandidaat-notaris kenbare feiten aanleiding bestond voor gerede twijfel over de vraag of de beoogd verkrijger van de aandelen onrechtmatig jegens (bepaalde) franchisenemers zou handelen door levering te verlangen zonder dat die aandelen ook aan die franchisenemers waren aangeboden. Tegen de achtergrond van de Novitaris-maatstaf is de kamer daarom van oordeel dat dit voor de kandidaat-notaris een beletsel had behoren te vormen voor de beoogde levering en dat het op zijn weg had gelegen om zijn ministerie te weigeren of op te schorten in afwachting van de uitkomst van nader onderzoek naar de rechten van klagers en/of de uitkomst van een civiele procedure daarover. Dat de kandidaat-notaris de akte van levering desalniettemin heeft gepasseerd en dat de notaris hem daarvan kennelijk niet heeft weerhouden, acht de kamer tuchtrechtelijk verwijtbaar. Overige klachtonderdelen ongegrond. Waarschuwing voor kandidaat-notaris en notaris en proceskostenveroordeling.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-02-2022
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:465

Franchiseovereenkomst. Financiële afwikkeling na opzegging. Deskundigenbericht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

08-02-2022
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:312

Geding na verwijzing door de Hoge Raad inzake een geschil met betrekking tot een huur- en franchiseovereenkomst. Kern van het geschil na verwijzing is of verhuurder zich terecht kan beroepen op de exoneratiebedingen die in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

04-02-2022
Rechtbank Den-Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:993

Kort geding. Relatieve bevoegdheid voorzieningenrechter. Non-concurrentiebeding in franchiseovereenkomst. Partner heeft onderneming voormalig franchisenemer overgenomen. Geen overtreding non-concurrentiebeding door voormalig franchisenemer, geen profiteren van wanprestatie of anderszins onrechtmatig handelen door partner.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-02-2022
Rechtbank Den-Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:585

Uitleg franchiseovereenkomst. De overeenkomst is rechtsgeldig ontbonden door franchisegever. Franchisenemer is geen franchise fee verschuldigd over de periode waarin de overeenkomst had kunnen worden voortgezet. Geen sprake van onrechtmatige uitlatingen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.