Jurisprudentie

Filter
31-03-2017
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2017:2457

franchisegever heeft de franchiseovereenkomst ten onrechte opgezegd en dient de overeenkomst voort te zetten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

24-03-2017
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2017:1860

Kort geding. Het door de franchisenemer in conventie gevorderde verbod om de Bart Smit winkels in zijn franchisegebied om te bouwen naar Intertoys-winkels wordt afgewezen. Inmiddels is gebleken dat de ombouw van Bart Smit-winkels is stilgelegd. Voorts is gebleken dat Intertoys c.s. diverse maatregelen heeft genomen dan wel zal nemen om de zaken waarover franchisenemer zich heeft beklaagd aan te pakken. Tegenover al deze toezeggingen, genomen en nog te nemen maatregelen van de zijde van Intertoys c.s., heeft franchisenemer niet aannemelijk weten te maken dat zij thans nog belang heeft bij de gevraagde voorzieningen. Er is geen sprake (meer) van een voldoende concrete dreiging dat Intertoys c.s. inbreuk zal maken op de exclusiviteitsrechten van franchisenemer. De vordering in reconventie wordt eveneens afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

16-03-2017
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2017:1696

Kort geding. Vorderingen van de stichting toegewezen. Burger King moet de sponsorovereenkomst met de stichting nakomen en aan de stichting sponsorgeld betalen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

14-03-2017
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:821

Geschil met betrekking tot het verstrekken van omzetprognose door franchisegever aan franchisenemer.

Niet gebleken is dat franchisegever bij het opstellen van de verstrekte weekomzetten aan franchisenemer in het kader van het sluiten van de franchiseovereenkomst niet op zorgvuldige wijze met alle relevante omstandigheden rekening heeft gehouden. Bij het opstellen van die prognose mocht franchisegever rekening houden met de werkelijk door franchisenemer gehaalde omzet voor de formulewisseling. Het beroep op dwaling en onrechtmatige daad door franchisenemer faalt. Volgt vernietiging van het vonnis in eerste aanleg.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

03-03-2017
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2017:175

Ondernemingsrecht. Geldt adviesrecht ondernemingsraad (art. 25 WOR) ook tijdens faillissement? Verkoop activa (art. 176 Fw) al dan niet in kader van doorstart; instandhouding en voortzetting onderneming. Komen de kosten van de procedure ingevolge art. 22 WOR voor rekening van de boedel?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

28-02-2017
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2017:1469

Kort geding. Concurrentiebeding franchiseovereenkomst. Onduidelijke situatie na opzegging. Vorderingen grotendeels afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

28-02-2017
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:650

Afwikkeling franchiseovereenkomst en managementovereenkomst na onregelmatige opzegging. Teruggehouden bedrijfsmiddel (verkoopwagen) verdwijnt na beroep op retentierecht. Aansprakelijkheid retentor. Wie is te beschouwen als de retentor: alleen de BV die franchisenemer is of ook de opdrachtnemer/bestuurder persoonlijk? Omvang (inkomens)schade door de onregelmatige opzegging. Schadebeperkingsplicht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

27-02-2017
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2017:1590

Franchiseovereenkomst. Kort-geding. Vordering schorsing concurrentiebeding afgewezen. Niet aannemelijk dat eiser heeft gedwaald bij aangaan franchiseovereenkomst. Juistheid van informatieverstrekking door/namens franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

14-02-2017
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:455

franchiseovereenkomst. Beroep op dwaling (gegrond op door franchisegever gegeven beweerdelijk onjuiste prognoses) verworpen. Franchisenemer heeft ook onvoldoende inhoud gegeven aan zijn onderzoekplicht. Geen wanprestatie en geen onrechtmatige daad van franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

09-02-2017
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2017:1372

Kort geding. Opheffing conservatoir beslag tot revindicatie en afgifte van zaken, artikel 705 lid 2 Rv. Verplichtingen uit franchise- en consignatieovereenkomst correct nagekomen?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.