Jurisprudentie

Filter
10-06-2024
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2024:9218

Toewijzing vorderingen in kort geding. Kwalificatie overeenkomst als franchiseovereenkomst. Nietigheid concurrentiebeding. Recht op leads.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-05-2024
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2024:3341

Discussie tussen franchisegever en franchisenemer over facturen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-05-2024
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2024:4598

Franchise. Schending standstill-verplichting (art. 7:914 BW). Afwijking ten nadele van franchisenemer. Vernietiging franchiseovereenkomst. Ongedaanmaking op grond van onverschuldigde betaling. Verrekening met waarde die de geleverde diensten voor de franchisenemer heeft gehad (art. 6:210 BW). Onrechtmatige daad wegens handelen in strijd met wettelijke verplichting. Verwijzing naar schadestaatprocedure.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

01-05-2024
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2024:7220

Kort geding; vorderingen tot nakoming (franchise)overeenkomsten en tot staken onrechtmatige concurrentie afgewezen. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet valt uit te sluiten dat in de bodemprocedure het beroep op vernietiging van de diverse overeenkomsten slaagt, omdat eiseressen niet hebben voldaan aan de op hen rustende precontractuele informatieverplichting. Verder acht de voorzieningenrechter het onvoldoende aannemelijk dat sprake is van onrechtmatige concurrentie dan wel inbreuk op de franchiseformule door gedaagden.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

09-04-2024
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2024:2397

Einde franchiseovereenkomst. Overtreding non-concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding. Matiging van contractueel overeengekomen boetes op overtreding van voornoemde bedingen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

26-03-2024
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2024:1035

Nakoming verplichtingen uit huur- en franchiseovereenkomst door franchisenemer.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-03-2024
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2024:1221

Geschil tussen franchisenemer en bindend adviseur die de koopprijs van de supermarkt moest vaststellen. De adviseur heeft geweigerd een transactiedatum vast te stellen, dat is een tekortkoming. Daarnaast heeft de adviseur het adviestraject erg lang laten duren. Er is echter geen causaal verband tussen de verwijten aan de adviseur en de gestelde schade. De vorderingen in conventie worden afgewezen. In reconventie wordt de franchisenemer veroordeeld om de onbetaalde facturen van de adviseur te betalen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-03-2024
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2024:3232

Sprake van schending zorgplicht door franchisegever. Franchisegever en een derde partij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door franchisenemer geleden schade. Franchisegever kan geen beroep doen op het exoneratiebeding opgenomen in de franchiseovereenkomst. Franchisegever en derde partij dienen een schadevergoeding aan franchisenemer te betalen, bestaande uit investering verbouwing, investering inventaris, aanloopkosten en afkoop leaseovereenkomst bezorgfietsen verminderd met de opbrengst verkoop roerende zaken.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-03-2024
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2024:2953

Eindvonnis na eerder tussenvonnis. In het tussenvonnis is reeds geoordeeld dat gedaagde sub 1 was gerechtigd tot partiƫle ontbinding van de met eiseres sub 3 gesloten franchiseovereenkomst. Deze franchiseovereenkomst hangt nauw feitelijk-economisch samen met (i) de huurovereenkomst tussen gedaagde sub 1 en eiser sub 2 met betrekking tot een winkelruimte en (ii) de koopovereenkomst tussen gedaagde sub 1 en eiseres sub 1 met betrekking tot een winkelinventaris. Vanwege deze nauwe feitelijk-economische samenhang en de verdere omstandigheden van het geval, wordt geoordeeld dat gedaagde sub 1 ook deze huurovereenkomst en koopovereenkomst gerechtvaardigd (partieel) heeft ontbonden. Naar het oordeel van de rechtbank was gedaagde sub 1 echter niet gerechtigd tot ontbinding van de met eiseres sub 1 gesloten geldleningsovereenkomsten en verdere koopovereenkomsten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

28-02-2024
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2024:1129

Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2023:5198, waarin franchiseovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden. Schade na ontbinding franchiseovereenkomst is voldoende onderbouwd. Facturen onder meer bestaande uit kosten voor herstel van schade en onderhoud aan voertuigen mogen bij wijze van schadevergoeding worden gevorderd van gedaagden. Eis in reconventie afgewezen, geen grond om terug te komen op eerder genomen beslissing en geen blijk van dubbele facturering of nalaten van verrekenen door eiseres.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.