Jurisprudentie

Filter
26-06-2018
Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2018:2428

Verbod opening zorgboerderij. Franchiseovereenkomst.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de officiële opening van een zorgboerderij verboden moet worden. Volgens de voorzieningenrechter betreft de handelswijze van franchisenemer een wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst, omdat de franchiseovereenkomst nog niet beëindigd is. Verder is de voorzieningenrechter van mening dat franchisenemer door de opening een niet toegestane promotieactiviteit verricht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

15-06-2018
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2018:5372

Franchiseovereenkomsten.Tekortkoming in de nakoming. De franchisegever is. tekortgeschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomsten door de franchisenemers te beperken in het voeren van regionale verkoopbevorderende acties op Social Deal.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

04-05-2018
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2018:461

Verbintenissenrecht. Franchiseovereenkomst. Precontractuele informatieplicht franchisegever. Europese Erecode inzake Franchising. Omzetprognose zorgvuldig tot stand gekomen? Motiveringsklachten. Gedekt verweer?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

01-05-2018
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2018:4082

Tussenarrest . Huur bedrijfsruimte. Uitleg overeenkomst: geen finale kwijting. Geen schending klachtplicht. Belangrijk deel gestelde schade niet door huurder geleden. Bewijsopdracht voor gestelde gebreken en nadere informatie verstrekken over resterende schadeposten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

18-04-2018
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2018:3268

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. Buitengerechtelijke ontbinding. Schadevergoeding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

03-04-2018
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2018:3128

kort geding, franchising, concurrentiebeding na beëindiging

Door de vroegere Brunawinkel en het winkelpersoneel aan The Read Shop ter beschikking te stellen, alsmede door klanten te trekken die door The Read Shop lopen, overtreedt de ex-franchisee het contractuele verbod op concurrentie. Dit verbod wordt in kort geding met dwangsom versterkt.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

28-03-2018
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2018:2913

Uitleg franchiseovereenkomst. Geen hoofdelijke aansprakelijkheid van franchisenemer in privé. Artikel 1:88 lid 1 sub c BW mist toepassing op grond van het bepaalde in lid 5 van dat artikel.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

21-03-2018
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2018:1335

Vordering tot betaling van franchisefee's totdat de franchiseovereenkomsten rechtsgeldig zijn geëindigd.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

16-01-2018
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:123

kort geding. Franchiseovereenkomst. Geen spoedeisend belang in hoger beroep. Misleidende reclame. Dwaling. Wanprestatie. Onrechtmatige daad. Geen (ruimte voor) belangenafweging.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

12-01-2018
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2018:1641

Franchiseovereenkomst, naleving verplichtingen, concurrentie. Vertrouwensbreuk. Boetes.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.