Jurisprudentie

Filter
15-11-2018
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2018:8219

Verzoek tot voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst statutair bestuurder ex art. 7:671b lid 1 jo 7:669 BW. Incidenteel verzoek verwijzing naar kantonrechter. Bevoegdheid rechtbank, art. 2:241 BW. Ontslaggrond verstoorde arbeidsverhouding (g-grond).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

12-11-2018
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2018:8462

Verzoek om goedkeuring afwijkend beding 7:291 BW afgewezen. Koppeling met franchiseovereenkomst. Kleine huurder, rechten huurder worden in dit geval wezenlijk aangetast zonder voldoende compensatie of aanvullende bescherming.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

06-11-2018
Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2018:3145

Verzoek werknemer tot ontbinding arbeidsovereenkomst, billijke vergoeding? matigen relatiebeding? pensioenschade.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

30-10-2018
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2018:9472

Geschil over beëindiging spaaractie tussen supermarktorganisatie en opdrachtnemer. Vordering opdrachtnemer gecedeerd. Was de supermarkt nog enig bedrag verschuldigd en mocht de supermarkt de handelsrelatie beëindigen?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

23-10-2018
College van Beroep voor het bedrijfsleven, ECLI:NL:CBB:2018:526

Mededingingsrecht. Hoger beroep. Overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mw en artikel 101, eerste lid, van het VWEU (kartelverbod). Marktverdelingsafspraak tussen franchisenemers actief op het gebied van textielverzorging voor de gezondheidszorg in Nederland. Het bestaan van de franchiseovereenkomsten laat onverlet dat de afspraak in overwegende mate een horizontaal karakter heeft. Enkele voortdurende overtreding. Geen groeps- of individuele vrijstelling van toepassing. Betrokken omzet omvat ook omzet die niet aantoonbaar door de overtreding is behaald. Verlaging ernstfactor van 1 naar 0,5. De omstandigheid dat na verlaging van de ernstfactor een boetebedrag resteert dat nog steeds aanzienlijk is, hangt samen met het feit dat de betrokken omzet mede gelet op de duur van de overtreding (van 1998 tot en met 2009) eveneens aanzienlijk is. Het College acht boetes van € 9.393.000,-, € 1.398.000,-, € 1.635.000,- en € 154.000,- passend en geboden.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

12-10-2018
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2018:8884

Franchisenemer kan zich op concurrentieverbod in franchiseovereenkomst beroepen. Schending concurrentieverbod.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

03-10-2018
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2018:7830

Ontbinding overeenkomst toegewezen. Verzuim ex artikel 6:82 lid 2 BW.

Vordering van reputatieschade afgewezen met toepassing van Hoge Raad 27 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1337, NJ 2002/91.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

21-09-2018
Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2018:1696

Verbintenissenrecht. Franchiseovereenkomst. Precontractuele informatieplicht franchisegever. Europese Erecode inzake Franchising. Omzetprognose zorgvuldig tot stand gekomen? Motiveringsklachten. Gedekt verweer?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

28-08-2018
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3107

Franchisegever heeft haar recht om de onderneming van franchisenemer over te nemen te laat ingeroepen. Zij kan in dat geval geen beroep meer doen op de - daarmee onlosmakelijk verbonden - verplichting van de franchisenemer om haar huurovereenkomst aan franchisegever aan te bieden.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

04-07-2018
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2018:2568

Provisionele vordering na kort geding. Gehanteerde opzegtermijn franchiseovereenkomst wordt voorshands onredelijk geacht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.