Jurisprudentie

Filter
27-11-2018
Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2018:6594

Verzet tegen voorgenomen splitsing, verzoekster niet-ontvankelijk verklaard, verzet opgeheven.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

27-11-2018
Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2018:6593

Verzet tegen voorgenomen splitsing, verzoeksters niet-ontvankelijk verklaard, verzet opgeheven.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

26-11-2018
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2018:5727

De rechtbank oordeelt dat de aspirant franchisenemer geen geslaagd beroep kan doen op het recht van retentie neergelegd in artikel 3:290 BW. De aspirant franchisenemer had een bedrag van € 35.000 aan entree-fee betaald aan franchisegever zonder dat een franchiseovereenkomst tussen partijen was gesloten. In de intentieovereenkomst gesloten tussen partijen is neergelegd dat een aspirant franchisenemer de entree-fee niet kan terugvorderen, indien het afsluiten van de franchiseovereenkomst onmogelijk wordt om redenen die niet aan franchisegever te wijten zijn. In dit geval kon volgens de rechtbank niet voorhands worden geoordeeld dat het (volledig) aan franchisegever te wijten is dat de franchiseovereenkomst niet door partijen is ondertekend.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

15-11-2018
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2018:8219

Verzoek tot voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst statutair bestuurder ex art. 7:671b lid 1 jo 7:669 BW. Incidenteel verzoek verwijzing naar kantonrechter. Bevoegdheid rechtbank, art. 2:241 BW. Ontslaggrond verstoorde arbeidsverhouding (g-grond).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

12-11-2018
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2018:8462

Verzoek om goedkeuring afwijkend beding 7:291 BW afgewezen. Koppeling met franchiseovereenkomst. Kleine huurder, rechten huurder worden in dit geval wezenlijk aangetast zonder voldoende compensatie of aanvullende bescherming.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

06-11-2018
Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2018:3145

Verzoek werknemer tot ontbinding arbeidsovereenkomst, billijke vergoeding? matigen relatiebeding? pensioenschade.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

30-10-2018
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2018:9472

Geschil over beëindiging spaaractie tussen supermarktorganisatie en opdrachtnemer. Vordering opdrachtnemer gecedeerd. Was de supermarkt nog enig bedrag verschuldigd en mocht de supermarkt de handelsrelatie beëindigen?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

23-10-2018
College van Beroep voor het bedrijfsleven, ECLI:NL:CBB:2018:526

Mededingingsrecht. Hoger beroep. Overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mw en artikel 101, eerste lid, van het VWEU (kartelverbod). Marktverdelingsafspraak tussen franchisenemers actief op het gebied van textielverzorging voor de gezondheidszorg in Nederland. Het bestaan van de franchiseovereenkomsten laat onverlet dat de afspraak in overwegende mate een horizontaal karakter heeft. Enkele voortdurende overtreding. Geen groeps- of individuele vrijstelling van toepassing. Betrokken omzet omvat ook omzet die niet aantoonbaar door de overtreding is behaald. Verlaging ernstfactor van 1 naar 0,5. De omstandigheid dat na verlaging van de ernstfactor een boetebedrag resteert dat nog steeds aanzienlijk is, hangt samen met het feit dat de betrokken omzet mede gelet op de duur van de overtreding (van 1998 tot en met 2009) eveneens aanzienlijk is. Het College acht boetes van € 9.393.000,-, € 1.398.000,-, € 1.635.000,- en € 154.000,- passend en geboden.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

12-10-2018
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2018:8884

Franchisenemer kan zich op concurrentieverbod in franchiseovereenkomst beroepen. Schending concurrentieverbod.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

03-10-2018
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2018:7830

Ontbinding overeenkomst toegewezen. Verzuim ex artikel 6:82 lid 2 BW.

Vordering van reputatieschade afgewezen met toepassing van Hoge Raad 27 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1337, NJ 2002/91.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.