Jurisprudentie

Filter
20-08-2019
College van Beroep voor het bedrijfsleven, ECLI:NL:CBB:2019:357

Hoger beroep gegrond. Overtreding artikel 6 van de Mededingingswet (kartelverbod) door leesmapondernemingen. Enkele voortdurende overtreding. Geen beroep op artikel 7, tweede lid, van de Mededingingswet (bagatelbepaling). Hoogte van de boete. Evenredigheidsbeginsel.

De door ACM gekozen constructie van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de boete-oplegging aan de feitelijk leid inggevenden verdraagt zich niet met de Wet.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

23-07-2019
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2019:2618

Afrekeningsgeschil Albert Heijn-franchisenemers. Uitleg standaard franchiseovereenkomst. Haviltexnorm

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

15-07-2019
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2019:3337

De vraag is of de voor onbepaalde tijd aangegane franchiseovereenkomst van partijen door opzegging door franchisenemer rechtsgeldig is beëindigd per 1 juli 2019. 

Tussen franchisegever en franchisenemer is een mondelinge franchiseovereenkomst tot stand gekomen. Franchisenemer kocht de goederen bij franchisegever en exploiteerde de franchiseonderneming in een ruimte die hij huurde van een derde. Franchisenemer moest in eerste instantie de ruimte verlaten per 1 december 2019. Franchisegever heeft hiertoe onderhandeld met de verhuurder en franchisegever heeft ervoor gezorgd dat franchisenemerde ruimte kon huren per voornoemde datum voor een hoger bedrag. Franchisegever biedt franchisenemer vervolgens een voor franchisenemer (nieuwe) nadelige franchiseovereenkomst aan. Franchisenemer stelt zich op het standpunt dat hij door de verhoogde huur en nadeligere franchiseovereenkomst hij (veel) minder winst zal maken. Franchisegever zegt daartoe de franchiseovereenkomst op per 1 juli 2019. Franchisenemer heeft alle franchisekenmerken uit de winkel verwijderd en kocht goederen bij een andere partij in. 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de opzegging per 1 juli 2019 onredelijk is. Franchisenemer moet tot 1 oktober 2019 de franchiseonderneming exploiteren vanuit de ruimte én goederen inkopen bij franchisegever. 

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

05-06-2019
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2019:4579

Koopovereenkomst is niet rechtsgeldig door curator vernietigd door middel van beroep op faillissementspauliana (art. 42 Fw). Door rechtshandeling zijn schuldeisers niet benadeeld. Geen sprake van misbruik van omstandigheden en onrechtmatige daad door koper.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

24-05-2019
Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2019:2968

Kort geding. Uitleg franchiseovereenkomst. Vraag of franchisegever eenzijdig supermarktformule mag wijzigen. Ingrijpende gevolgen. Terughoudendheid in kort op zijn plaats. Ordemaatregel om continuïteit supermarkt te waarborgen. Overige vorderingen worden afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

24-04-2019
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2019:2627

Bevoegdheid bij gemengde overeenkomst. Opzegging duurovereenkomst samenwerking sportaccommodatie en personal trainer. Schadevergoeding wegens te korte opzegtermijn; Gevorderde vergoeding wegens andere gestelde tekortkomingen afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

17-04-2019
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2019:3248

Franchiseovereenkomst. Gevoegde zaken. Zaak 1: Franchisegever is eiseres, franchisenemer gedaagde. In conventie geen schending van zorgplicht, inspanningsverplichting en geheimhoudingsplicht door franchisegever. Vorderingen afgewezen. In reconventie betalingsachterstand door franchisenemer. Vordering toegewezen. Zaak 2: Franchisegever is eiseres, indirect aandeelhouder van franchisenemer is gedaagde. Indirect aandeelhouder franchisenemer is privé gebonden aan borgtochtovereenkomst. Vordering deels toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

10-04-2019
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2019:4499

Overdracht van aandeel; omzetting N.V. naar B.V.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

26-03-2019
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:1141

franchise overeenkomst, schadevergoeding wegens niet in acht nemen van redelijke opzegtermijn (na tussenarrest ECLI:NL:GHSHE:2018:5072)

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

26-03-2019
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2019:2665

Eindarrest inzake geschil of Bakker Bart franchise-filiaal onder het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds valt. Zie ECLI:NL:GHARL:2018:5130 en ECLI:NL:GHARL:2018:8311.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.