Jurisprudentie

Filter
14-04-2020
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1122

Franchise. Uitleg franchiseovereenkomst. Rechtsgeldige ontbinding. Ongedaanmakingsverplichting? Begroting buitengerechtelijke kosten. Vordering tot betaling volledige proceskosten op grond van misbruik procesrecht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

19-03-2020
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2020:1198

Nakomen franchiseovereenkomst door franchisegever. O.a. eenzijdige (prijs)wijziging van inkoop- en verkoopprijzen verse maaltijden toegestaan? Uitleg franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

27-02-2020
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2020:1201

Kappersbedrijf=290-bedrijf. Geen sprake van voor publiek toegankelijk lokaal. Dus 230a-ruimte. Huurovereenkomst beëindigd, ontruiming toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

21-02-2020
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2020:175

Verbintenissenrecht. Medische behandelingsovereenkomst. Complicaties ontstaan door gebruik van 'Miragelplombe' bij oogoperatie. Vraag of sprake is van tekortkoming indien een zaak is gebruikt die ten tijde van de behandeling 'state of the art' is maar op grond van later opgekomen medische inzichten niet geschikt wordt bevonden.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

11-02-2020
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:467

Franchiseovereenkomsten en huurkoopovereenkomsten. Beroep op dwaling ten aanzien van die overeenkomsten afgewezen. Ontbinding van de franchiseovereenkomsten wegens wanprestatie van de franchisegever. Vordering tot schadevergoeding van de franchisenemers afgewezen. Betaling van achterstallige huurkoopsommen. Ontbinding huurkoopovereenkomst. Ongedaanmakingsverbintenissen. Geen inbreuk op merk of op handelsnaam.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

21-01-2020
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:116

Franchise. Geen prognoses verstrekt. Informatie omtrent omzetverhoging en ondersteuning zeer algemeen geformuleerd. Geen misbruik van omstandigheden noch dwaling bij totstandkoming van de overeenkomst. Geen tekortkoming franchisegever. Uitleg beding omtrent tussentijdse beëindiging.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

19-11-2019
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2019:9890

Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2016:5309 en ECLI:NL:RBGEL:2017:3276; franchiseovereenkomst met winkelhuur in nieuwbouwgebied; door franchisegever verstrekte vestigingsplaatsanalyse en exploitatiebegroting; verliesgevende exploitatie; dwaling franchiseovereenkomst te wijten aan door franchisegever verstrekte inlichtingen (via de verstrekking van vestigingsplaatsanalyse en exploitatiebegroting), terwijl franchisegever ook had behoren in te lichten over de moeilijke start van de vestiging; vernietiging van met franchiseovereenkomst nauw samenhangende huurovereenkomst en koopovereenkomst activa; na vernietiging geen onderzoek tekortkoming; geen onrechtmatige daad; afwikkeling rekening courant onder aftrek van onverschuldigde franchise fee en huurpenningen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

16-10-2019
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2019:7930

Kort geding. Vordering staken concurrerende werkzaamheden voormalige franchisenemers toegewezen, Vordering jegens derde tot staken onderneming afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

10-10-2019
Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2019:5859

Kort geding. Beëindiging franchiseovereenkomst. Vordering tot schorsing non-concurrentiebeding afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

28-08-2019
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2019:6582

Geschil tussen franchisegever en franchisenemers, vervolg op ECLI:NL:RBROT:2019:946 en ECLI:NL:RBROT:2019:6819. Uitleg franchiseovereenkomsten met betrekking tot openingstijden. De franchiseovereenkomsten vallen in drie groepen uiteen. Alleen in de laatste groep zijn expliciete lunchopeningstijden opgenomen en alleen deze groep franchisenemers is verplicht tot lunchopenstelling. Of op basis van 6:248 lid 2 een uitzondering moet worden gemaakt voor ondernemers van de laatste groep, kan alleen in individuele gevallen worden beoordeeld en leent zich daarmee niet voor de gevorderde algemene verklaring voor recht. Wel verklaringen voor recht dat de andere twee groepen niet verplicht kunnen worden tot lunchopenstelling. De vordering van de franchisegever tot het opleggen van een dwangsom aan alle ondernemers om hen te dwingen rond de lunch open te gaan, is te ruim, omdat slechts een deel van hen daartoe verplicht is. Deze vordering wordt daarom afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.