Jurisprudentie

Filter
14-10-2020
RECHTBANK OOST-BRABANT, ECLI:NL:RBOBR:2020:4979

De vraag die moet worden beantwoord is of gedaagde de duurovereenkomst op juiste wijze heeft opgezegd. Daarnaast speelt de vraag of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door de VOG op echtheid te laten controleren

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

12-10-2020
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND, ECLI:NL:RBNNE:2020:3514

Franchisenemer vordert vernietiging franchiseovereenkomst wegens dwaling ter zake van de te behalen omzet dan wel ontbinding van die overeenkomst wegens wanprestatie. Beide vorderingen worden afgewezen. In de overeenkomst wordt alleen gesproken over minimumomzet die door alle franchisenemers moet worden behaald. Geen prognose. De reconventionele vordering van de franchisegever tot betaling van schadevergoeding dan wel franchisefee wordt deels toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-09-2020
GERECHTSHOF DEN HAAG, ECLI:NL:GHDHA:2020:1711

Uitleg bepaling inzake optierecht in standaard-franchise overeenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-09-2020
RECHTBANK DEN HAAG, ECLI:NL:RBDHA:2020:12258

Bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige daad.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

09-09-2020
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2020:3845

Kort geding. Franchiseketen. Contant betaalde bestellingen niet geregistreerd in kassasysteem, naast andere verwijten over en weer. Mag de franchisegever de ontbinding van een franchiseovereenkomst en huurovereenkomst op dit moment effectueren?”

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-07-2020
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2020:7337

Onteigening, schadeloosstelling eigenaar en huurder. Eliminatie, waardering en aan te nemen verwachtingswaarde. Huurder is een bouwmarkt, discussie o.a. gevolgen liquidatie, good will en voortgezet gebruik om niet. Bespreking kosten bijstand partijen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

30-06-2020
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1839

Vergoeding verschuldigd voor voortgezet gebruik van (franchise)faciliteiten na einde van (franchise)overeenkomst tijdens onderhandelingen over nieuwe vorm van samenwerking? Schending van non-concurrentiebeding. Art. 6:248 lid 2 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

29-05-2020
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2020:3860

Franchiseovereenkomst. Afwijzing vordering van franchisenemer om franchisegever te veroordelen om verder te onderhandelen over nieuwe franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

20-05-2020
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2020:2217

Franchise. Fouten in marktonderzoeken? Beroep op dwaling jegens franchisegever en onrechtmatige daad door marktonderzoeker. Wezenlijke fout in omzetprognoses onvoldoende gesteld. Onterechte buitengerechtelijke vernietiging overeenkomsten. Vorderingen franchisenemer afgewezen.

Exploitatie voortijdig gestaakt door franchisenemer. Tekortkoming in de nakoming. Vordering franchisegever tot vergoeding gederfde huur, marketing- en franchisefees toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

14-04-2020
Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2020:821

Alleen partijen die betrokken zijn geweest in de hoofdzaak, kunnen als partij worden gedagvaard in de schadestaatprocedure ex artikel 613 Rv. Het uitgaan van een andere (en dus onjuiste) wetsinterpretatie levert nog geen misbruik van procesrecht op.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.