Jurisprudentie

Filter
10-10-2019
Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2019:5859

Kort geding. Beëindiging franchiseovereenkomst. Vordering tot schorsing non-concurrentiebeding afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

28-08-2019
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2019:6582

Geschil tussen franchisegever en franchisenemers, vervolg op ECLI:NL:RBROT:2019:946 en ECLI:NL:RBROT:2019:6819. Uitleg franchiseovereenkomsten met betrekking tot openingstijden. De franchiseovereenkomsten vallen in drie groepen uiteen. Alleen in de laatste groep zijn expliciete lunchopeningstijden opgenomen en alleen deze groep franchisenemers is verplicht tot lunchopenstelling. Of op basis van 6:248 lid 2 een uitzondering moet worden gemaakt voor ondernemers van de laatste groep, kan alleen in individuele gevallen worden beoordeeld en leent zich daarmee niet voor de gevorderde algemene verklaring voor recht. Wel verklaringen voor recht dat de andere twee groepen niet verplicht kunnen worden tot lunchopenstelling. De vordering van de franchisegever tot het opleggen van een dwangsom aan alle ondernemers om hen te dwingen rond de lunch open te gaan, is te ruim, omdat slechts een deel van hen daartoe verplicht is. Deze vordering wordt daarom afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

20-08-2019
College van Beroep voor het bedrijfsleven, ECLI:NL:CBB:2019:357

Hoger beroep gegrond. Overtreding artikel 6 van de Mededingingswet (kartelverbod) door leesmapondernemingen. Enkele voortdurende overtreding. Geen beroep op artikel 7, tweede lid, van de Mededingingswet (bagatelbepaling). Hoogte van de boete. Evenredigheidsbeginsel.

De door ACM gekozen constructie van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de boete-oplegging aan de feitelijk leid inggevenden verdraagt zich niet met de Wet.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

23-07-2019
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2019:2618

Afrekeningsgeschil Albert Heijn-franchisenemers. Uitleg standaard franchiseovereenkomst. Haviltexnorm

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

15-07-2019
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2019:3337

De vraag is of de voor onbepaalde tijd aangegane franchiseovereenkomst van partijen door opzegging door franchisenemer rechtsgeldig is beëindigd per 1 juli 2019. 

Tussen franchisegever en franchisenemer is een mondelinge franchiseovereenkomst tot stand gekomen. Franchisenemer kocht de goederen bij franchisegever en exploiteerde de franchiseonderneming in een ruimte die hij huurde van een derde. Franchisenemer moest in eerste instantie de ruimte verlaten per 1 december 2019. Franchisegever heeft hiertoe onderhandeld met de verhuurder en franchisegever heeft ervoor gezorgd dat franchisenemerde ruimte kon huren per voornoemde datum voor een hoger bedrag. Franchisegever biedt franchisenemer vervolgens een voor franchisenemer (nieuwe) nadelige franchiseovereenkomst aan. Franchisenemer stelt zich op het standpunt dat hij door de verhoogde huur en nadeligere franchiseovereenkomst hij (veel) minder winst zal maken. Franchisegever zegt daartoe de franchiseovereenkomst op per 1 juli 2019. Franchisenemer heeft alle franchisekenmerken uit de winkel verwijderd en kocht goederen bij een andere partij in. 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de opzegging per 1 juli 2019 onredelijk is. Franchisenemer moet tot 1 oktober 2019 de franchiseonderneming exploiteren vanuit de ruimte én goederen inkopen bij franchisegever. 

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

05-06-2019
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2019:4579

Koopovereenkomst is niet rechtsgeldig door curator vernietigd door middel van beroep op faillissementspauliana (art. 42 Fw). Door rechtshandeling zijn schuldeisers niet benadeeld. Geen sprake van misbruik van omstandigheden en onrechtmatige daad door koper.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

24-05-2019
Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2019:2968

Kort geding. Uitleg franchiseovereenkomst. Vraag of franchisegever eenzijdig supermarktformule mag wijzigen. Ingrijpende gevolgen. Terughoudendheid in kort op zijn plaats. Ordemaatregel om continuïteit supermarkt te waarborgen. Overige vorderingen worden afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

24-04-2019
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2019:2627

Bevoegdheid bij gemengde overeenkomst. Opzegging duurovereenkomst samenwerking sportaccommodatie en personal trainer. Schadevergoeding wegens te korte opzegtermijn; Gevorderde vergoeding wegens andere gestelde tekortkomingen afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

17-04-2019
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2019:3248

Franchiseovereenkomst. Gevoegde zaken. Zaak 1: Franchisegever is eiseres, franchisenemer gedaagde. In conventie geen schending van zorgplicht, inspanningsverplichting en geheimhoudingsplicht door franchisegever. Vorderingen afgewezen. In reconventie betalingsachterstand door franchisenemer. Vordering toegewezen. Zaak 2: Franchisegever is eiseres, indirect aandeelhouder van franchisenemer is gedaagde. Indirect aandeelhouder franchisenemer is privé gebonden aan borgtochtovereenkomst. Vordering deels toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

10-04-2019
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2019:4499

Overdracht van aandeel; omzetting N.V. naar B.V.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.