Jurisprudentie

Filter
13-07-2022
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:3653

Franchisegever gehouden aan eigen falende geschillenregeling. Een coöperatie spreekt met de leden af dat geschillen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Als die commissie echter uiteindelijk niet tot stand komt, kan een geschil niet zo maar worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-07-2022
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:5837

Franchiseovereenkomst. Betreft exploitatie winkel in dierenbenodigdheden. Nabijgelegen tuincentrum verkocht ook dierenbenodigdheden, hetgeen niet is meegenomen in begrotingen. Vordering franchisenemer om zich te beroepen op dwaling is verjaard. Franchisegever heeft onrechtmatig gehandeld. Geen eigen schuld franchisenemer. Eindvonnis na drie tussenvonnissen, waarvan het eerste vonnis is ECLI:NL:RBROT:2018:8757 en het tweede vonnis ECLI:NL:RBROT:2020:3711. In het derde tussenvonnis is een deskundige benoemd voor de bepaling van de omvang van het omzetverlies. Deskundige handelde in strijd met art. 198 lid 2 RV en Leidraad deskundigen. Omvang omzetverlies en andere schadeposten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

06-07-2022
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:5225

Franchiseovereenkomst ontbonden. Franchisenemer is toerekenbaar tekortgeschoten en gedurende de nog resterende looptijd de franchisefee jegens de franchisegever verschuldigd, nu zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is, alsmede de overeengekomen boete op grond van vertraging in de voldoening van de maandelijkse fee. Beroep van de franchisegever op het concurrentiebeding wordt verworpen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

11-05-2022
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:3635

Tussenvonnis tot benoeming deskundige ter bepaling van omvang goodwillwaarde en tevens tot rectificatie van eerder tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2021:13108).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

11-05-2022
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2022:2364

Vordering betaling contractuele boete franchiseovereenkomst in verband met overtreding non-concurrentiebeding, geheimhoudingsclausule e.o tevens vordering nakoming franchiseovereenkomst. Gedeeltelijke toewijzing, matiging boete.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

10-05-2022
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2022:3672

Geen dwaling bij franchiseovereenkomst op grond van omzetprognose; ook geen toerekenbare tekortkoming/onrechtmatige daad/bedrog/misleiding/onvoorziene omstandigheden/geen strijd met artikel 6 lid 1 Mededingingswet/geen strijd met de artikelen 6:233,6:236,6:237 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

03-05-2022
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:1403

Financiële afwikkeling na opzegging van de franchiseovereenkomst. Het gerechtshof bepaalt dat een deskundigenonderzoek wordt verricht naar twee vragen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

05-04-2022
Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2022:576

Eiseres (ex-franchisenemer) vordert vernietiging van een arbitraal vonnis. Zij voert daartoe drie gronden aan: (i) er is geen geldige arbitrageovereenkomst tot stand gekomen tussen partijen, (ii) de vaststellingsovereenkomst en de daarmee samenhangende arbitrageovereenkomst is niet gesloten met eiseres, maar met haar commanditaire vennootschap en (iii) het arbitrale vonnis is in strijd met de openbare orde. Het gerechtshof stelt vast dat alle drie de vernietigingsgronden niet opgaan in dit geval. De vordering tot vernietiging van het arbitraal vonnis wordt afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-03-2022
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2022:2245

Afwikkeling franchiserelatie. Geen beëindigingsovereenkomst gesloten. Geen vergoeding voor materiële vaste activa of goodwill. Rentevergoeding op basis van franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-02-2022
Kamer voor het notariaat in het ressort ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:TNORSHE:2022:9

Levering van aandelen in franchiseketen, terwijl de kandidaat-notaris ervan op de hoogte was dat tussen de verkrijger van die aandelen en andere franchisenemers in geschil was of ook zij als aandeelhouder/rechthebbende op levering van aandelen moesten worden aangemerkt. Overgangsrecht wijziging overdracht aandelen. Nu niet kon worden uitgesloten dat er andere franchisenemers waren aan wie de aandelen overeenkomstig de statutaire blokkeringsregeling zouden moeten worden aangeboden, oordeelt de kamer dat er op het moment van het passeren van de akte op basis van de aan de kandidaat-notaris kenbare feiten aanleiding bestond voor gerede twijfel over de vraag of de beoogd verkrijger van de aandelen onrechtmatig jegens (bepaalde) franchisenemers zou handelen door levering te verlangen zonder dat die aandelen ook aan die franchisenemers waren aangeboden. Tegen de achtergrond van de Novitaris-maatstaf is de kamer daarom van oordeel dat dit voor de kandidaat-notaris een beletsel had behoren te vormen voor de beoogde levering en dat het op zijn weg had gelegen om zijn ministerie te weigeren of op te schorten in afwachting van de uitkomst van nader onderzoek naar de rechten van klagers en/of de uitkomst van een civiele procedure daarover. Dat de kandidaat-notaris de akte van levering desalniettemin heeft gepasseerd en dat de notaris hem daarvan kennelijk niet heeft weerhouden, acht de kamer tuchtrechtelijk verwijtbaar. Overige klachtonderdelen ongegrond. Waarschuwing voor kandidaat-notaris en notaris en proceskostenveroordeling.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.