Franchisevereniging / Franchiseraad

Franchiseoverleg

Franchise kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer waarbij een goede communicatie van groot belang is. Goede communicatie tussen franchisegever en franchisenemer brengt beiden verder. Zo neemt de franchisegever kennis van de ervaringen van de franchisenemers uit de praktijk en kan hij het beleid van zijn formule daarop aanpassen. En zo heeft de franchisenemer de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid en de ontwikkeling van de formule. Daarnaast kan de franchisenemer kennisnemen van waardevolle informatie vanuit de organisatie die hij kan gebruiken om meer omzet te realiseren.

Goed overleg is essentieel om de formule succesvol te maken en te houden. In de Wet Franchise wordt het belang van overleg erkent en wordt bepaald dat er ten minste eenmaal per jaar overleg dient plaats te vinden tussen de franchisegever en de franchisenemer. Hoe groter de franchiseformule wordt, hoe moeilijker het echter is om overleg plaats te laten vinden. Er zijn simpelweg te veel franchisenemers waardoor het in de praktijk niet mogelijk is om met iedereen overleg te voeren en het beleid af te stemmen.

Een gestructureerd overleg in de vorm van een franchiseraad of franchisevereniging biedt in de praktijk een goede oplossing voor deze problematiek. Het belangrijkste verschil tussen een franchiseraad en een franchisevereniging is dat een franchiseraad wordt samengesteld door afgevaardigden van franchisegever en franchisenemers terwijl een franchisevereniging enkel bestaat uit franchisenemers. Lees hier meer over de franchiseraad en franchisevereniging

 

Franchiseraad

De franchiseraad is een centraal overlegorgaan waarin zowel franchisegever als franchisenemers zijn vertegenwoordigd. Vanaf ongeveer tien franchisenemers vormt een franchiseraad meestal een praktische overlegstructuur. Vaak wordt er in de franchiseovereenkomst een bepaling opgenomen over de franchiseraad waarin wordt aangegeven op welk moment een franchiseraad zal worden ingericht en op welke wijze overleg tot dat moment plaatsvindt.

De franchiseraad bespreekt periodiek de voor de formule van belang zijnde zaken en adviseert over allerlei aangelegenheden waarbij het overkoepelde belang van de formule centraal staat. De franchisenemers die lid zijn van de franchiseraad weten doorgaans wat er speelt bij hun mede-franchisenemers. In zoverre vertegenwoordigen zij alle franchisenemers van de formule.

Ondanks dat de franchiseraad meestal slechts een adviserende taak heeft, doet de franchisegever er wel verstandig aan (de adviezen van) een franchiseraad serieus te nemen. Zo wordt niet alleen zijn draagvlak en geloofwaardigheid binnen de organisatie vergroot, maar voorkomt hij ook dat het gebrekkig functioneren van de franchiseraad bij een eventueel geschil met de franchisenemers wordt aangemerkt als een tekortkoming.

 

Franchisevereniging

Indien een franchiseorganisatie doorgroeit, bestaat vaak de behoefte om de vertegenwoordiging van de franchisenemers formeel te regelen. Vanaf ongeveer vijftig franchisenemers wordt vaak een Vereniging van Franchisenemers opgericht. Een Vereniging van Franchisenemers, kortweg franchisevereniging, is een rechtspersoon met leden. Het bestuur van de vereniging vertegenwoordigt het belang van alle franchisenemers richting de franchisegever. In de franchiseovereenkomst kan worden opgenomen dat iedere franchisenemer lid moet zijn van de franchisevereniging.

Het belangrijkste verschil met de franchiseraad is het feit dat de franchisevereniging enkel bestaat uit franchisenemers. Waar een franchiseraad het overkoepelende belang van de formule in het oog houdt en als gezamenlijk adviesorgaan fungeert, dient een franchisevereniging louter de belangen van de franchisenemers.

Een franchisevereniging heeft meestal een bestuur met een mandaat om alle leden te vertegenwoordigen. Dit mandaat heeft als belangrijk voordeel dat de franchisegever met één professionele partij te maken heeft en niet met alle franchisenemers individueel. Indien het bestuur van de franchisevereniging bepaalde ontwikkelingen steunt of instemt met bepaalde plannen, hoeft de franchisegever niet meer om tafel te gaan zitten met alle individuele franchisenemers. Bovendien weet het bestuur van een franchisevereniging doorgaans goed wat er speelt onder de franchisenemers, zodat dit gebundeld met de franchisegever kan worden besproken.

 

Heeft u een vraag?