Photo 1529400971008 F566de0e6dfc

DE ‘PROGNOSEPROBLEMATIEK’ REVISITED: EEN KORTE BESPREKING VAN JURISPRUDENTIE AANGAANDE DE ZORGPLICHT VAN DE FRANCHISEGEVER

1 oktober 2012

Mr. J.H. Kolenbrander bespreekt in het tijdschrift Contracteren (aflevering 4, 2012) kort de jurisprudentie aangaande de zorgplicht van de franchisegever.

De afgelopen periode is er diverse lagere, maar interessante, jurisprudentie verschenen ten aanzien van het verstrekken van onjuiste exploitatieprognoses door de franchisegever. Onderhavig artikel is met name bedoeld om die (recente) jurisprudentie te bespreken en te vergelijken met de eerdere rechtspraak op dit punt. Om die reden zal in dit artikel eerst – kort – besproken worden wat franchising precies is, alsmede wat de aard en het doel van een exploitatieprognose is. Vervolgens zal ingegaan worden op de zorgplicht van de franchisegever ten aanzien van het verstrekken van prognoses zoals die is te vinden in eerdere jurisprudentie. Afsluitend zal recente rechtspraak besproken worden en vergeleken worden met de eerdere jurisprudentie.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.